University of Oulu

Innovatiivisen organisaation sekä johtajan ominaisuudet : mistä innovatiivinen organisaatio rakentuu ja kuinka sitä johdetaan

Saved in:
Author: Oja, Juho-Pekko1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Management and International Business, Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201711083069
Language: Finnish
Published: Oulu : J.-P. Oja, 2017
Publish Date: 2017-11-09
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Hurmelinna-Laukkanen, Pia
Reviewer: Puhakka, Vesa
Hurmelinna-Laukkanen, Pia
Description:
Tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella innovatiivisen organisaation perusperiaatteita sekä innovatiivisen johtajan ominaisuuksia. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää asioita, joista innovatiivinen organisaatio koostuu ja mitä yhteisiä piirteitä nopeasti muuttuvilla ja innovaatioita tuottavilla organisaatioilla on sekä tutkia innovatiivisia johtajia ja heidän perusominaisuuksiaan. Tutkimuksen tarkoituksena on kiteyttää nämä muuttujat yhteen ja tuottaa erityisesti liikkeenjohdollisia johtopäätöksiä siitä, kuinka innovatiivista organisaatiota tulisi hallita ja kehittää. Pienenä osana tutkimusta, tuotettiin myös vertailua Suomen ja Australian innovaatiokulttuurien välillä. Tutkimuksen tarkoituksena on yhdistää kirjallisuuskatsauksen teoria empiirisen osion haastateltavien vastauksiin. Halutaan selvittää, kuinka henkilöt näkevät innovatiivisen organisaation ja mitä ominaisuuksia haastateltavat listaavat innovatiivisen johtajan puolesta. Tutkimuksen alussa paneudutaan teoriaan kirjallisuuskatsauksessa, joka tukee empiirisen osion teoreettisena pohjana. Tutkimuksen empiirinen osio toteutettiin puolistrukturoituna teemahaastatteluna. Haastateltavaksi valittiin kaksi henkilö tutkimusmaailmasta ja kaksi yritysmaailmasta. Kaikki haastateltavat ovat olleet tekemisissä innovaatioiden parissa yli 30 vuotta. Haastatteluiden pohjalta löydettiin selkeä yhteys kirjallisuuskatsauksen teoriaan. Tutkimustuloksissa löydettiin innovatiivisen organisaation peruspilarit sekä innovatiivisen johtajan ominaisuuksia, joita jokainen tarvitsee. Sekä haastatteluiden että teorian mukaan innovatiivisen organisaation tulee vaalia avoimuutta sekä yhteistä tavoitetta. Tässä tulosten pohjalta johtajalla on suuri merkitys kulttuurin luomisessa sekä esimerkillä johtamisessa. Jos organisaatiota ei suunnitella siten, että innovaatioita halutaan tuottaa, ei innovaatioita synny yhtä tehokkaasti, kuin organisaatiossa, jossa on halu innovoida, avoin kommunikaatio, avainhenkilöitä sekä oikeanlainen yritysrakenne. Johtaminen ja kulttuuri kulkevat käsi kädessä, jossa johtaja itse määrää mihin suuntaan organisaatiota halutaan viedä. Avainhenkilöt ovat organisaatioissa niitä henkilöitä, jotka mahdollistavat innovaatiot. Kaikki työ lähtee liikkeelle ihmisistä, jotka luovat organisaation. Nämä avainhenkilöt ovat neroja, jotka saavat asioita aikaan. Jaettu visio, jonka tiimi luo yhteisen maalin saavuttamiseksi, on osa tehokasta tiimityöskentelyä. Tämä yhdistettynä oikeanlaiseen yritysrakenteeseen ja haluun innovoida, johon lisätään oikeanlaista johtamistyylillä saa aikaan innovatiivisen organisaation. Innovatiivisuus on ajankohtainen aihe nykymaailmassa ja Suomen talouskasvu on perustunut IT-alan innovaatioihin, jotka ruokkivat metsä- ja paperiteollisuutta. Oulu on yksi maailman älykkäimmistä yhteisöistä ja alueella panostetaan innovaatioihin niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla. Valtiolla on innovaatioiden tuottamisessa oma osansa, ja haastatteluiden perusteella asiat ovat Suomessa paremmin kuin Australiassa. Suomi on sopivan pieni maa, jossa yhdessä tekemisen tulokset näkyvät nopeammin. Innovatiivisuutta ja innovaatioita syntyy, kun niitä halutaan tehdä. Toisaalta, joskus innovaatiot syntyvät vahingossa, mutta oikeanlaiset ratkaisut tuottavat organisaatioita, jotka kykenevät tuottamaan enemmän innovaatioita kuin muut.
see all

Subjects:
Copyright information: © Juho-Pekko Oja, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.