University of Oulu

6S implementoiminen pk-yrityksissä

Saved in:
Author: Pellikka, Salla1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201711103098
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Pellikka, 2017
Publish Date: 2017-11-10
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Haapasalo, Harri
Reiman, Arto
Reviewer: Haapasalo, Harri
Reiman, Arto
Description:
6S tarkoittaa Leanin työkalua. 6S tulee vaiheista sorteeraus, systematisointi, siivous, standardisointi, seuranta ja turvallisuus. 6S poistaa hukkia työpaikalta, tehostaa toimintaa, parantaa laatua ja viihtyvyyttä. 6S on visuaalinen, helposti ymmärrettävä ja implementoitava työkalu, joka rakentaa pohjan jatkuvan parantamisen kulttuurille. Tutkimusongelma on selvittää, miten pk-yrityksissä on implementoitu 6S:ä ja mitä haasteita on ollut. Tutkimus on konstruktiivinen haastattelututkimus joka sisältää kirjallisuuskatsauksen sekä kohdeyritysten haastattelut empiria-osiossa. Kohdeyrityksiä on kuusi Oulun seudulta. Hypoteesi on, että useissa pk-yrityksissä on käytössä 6S vaiheita ilman tietoa näiden nimityksistä. Haastatteluiden perusteella 6S implementointi pk-yrityksissä on matalalla tasolla. 6S vaiheita on käytössä jossain määrin lähes jokaisessa pk-yrityksessä, mutta koko 6S työkalun käyttö on vajaata ja jää usein kolmeen ensimmäiseen vaiheeseen; standardisointi ja seuranta jäävät tekemättä. Pk-yritykset hyötyisivät enemmän 6S:stä jos implementoisivat koko 6S kokonaisuuden ja iteroisivat sitä PDCA-syklin mukaisesti parantaen jatkuvasti toimintaansa. Tutkimustulos antaa viitteitä pk-yritysten 6S implementoinnin nykytilasta, mutta ei ole yleistettävissä pienen otannan takia. Yleistettävyyteen tarvittaisiin laajempi otanta eri puolilta Suomea.
see all

6S is a Lean tool. 6S refers to phases sort, set in order, shine, standardize, sustain and safety. 6S eliminates waste, increases efficiency, quality and morale in a workplace. 6S is a visual, easily understandable and implementable tool and it is a start for building continuous improvement culture. The purpose of this master’s thesis is to examine how 6S has been implemented in SMEs and what challenges there has been. The reseach approach is a constructive interview which includes theory background and empirical interviews. Six SMEs were interviewed from Oulu area. The hypothesis is that SMEs have implemented some aspects of the 6S without aknowledgement of the actual 6S phases. The empirical study reveals that implementing 6S in SMEs is at a low state. There are 6S phases in use in some way in every SME, but the use of the whole 6S is incomplete. Most often only the three first phases have been implemented and standardization and sustaining are left out. The SMEs would benefit more from 6S if they implemented the whole entity of the 6S and would iterate the 6S with PDCA-cycle continuously improving the activities. The conclusions of the empirical part indicates the state of 6S implementing in SMEs, but due to small sampling size the conclusions cannot be generalized. For generalization there should be larger sampling size consisting SMEs from whole Finland area.
see all

Subjects:
Copyright information: © Salla Pellikka, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.