University of Oulu

From Callaghan to Blair : the shift towards a neoliberal ideology in the British Labour Party

Saved in:
Author: Tornberg, Ossi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201711163117
Language: English
Published: Oulu : O. Tornberg, 2017
Publish Date: 2017-11-17
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Braidwood, John
Reviewer: Siromaa, Maarit
Braidwood, John
Description:
The British Labour Party has undergone extensive change since the 1970s. This thesis intends to illuminate an ideological shift from that time to the present by examining the memoirs of Labour Prime Ministers James Callaghan and Tony Blair. The goal of this thesis is to to define the ideological changes that have taken place in Labour party politics by comparing the ideological profiles of the governments of Callaghan and Blair. This will shed light on the shift in the British political climate towards a neoliberal era. The use of memoirs as research material is grounded on theories of political rhetoric. Rhetorical messaging aims to persuade the receiver of the legitimacy of the presented ideas. Memoirs are essentially rhetorical texts, which can be used to discern the ideological thought of the writers. The ideologies of Callaghan and Blair are deduced from an analysis of discourses on ideology and social and economic policy in their memoirs. The theory indicates that the memoirs seek to persuade the reader of the legitimacy of the given Prime Minister’s government and the espoused policies. The underlying assumption is that there has been a shift from traditional Labour socialism to individualist neoliberalism from Callaghan to Blair. While the shift itself is evident from history, the specific points of divergence are not as clear. The research shows that the major points of divergence between Callaghan and Blair are their positions on the welfare state, the relationship between the state and the individual, the idea of equality in society and the root causes of social problems. The assessment of Callaghan compared favourably to the theoretical description of Labour socialism and the assessment of Blair compared favourably to the theoretical description of neoliberalism. The work also provides insight to understanding the reasons behind a change of this scale. The provided historical background and the conducted analyses indicate that the Labour Party always had a strong desire to govern and the long period of weakness in opposition to Thatcher made room for new solutions of reform in a party that had to a degree become set in its ways. Despite differing considerably from traditional Labour, Blair’s neoliberal policies were veiled with espousal of the core progressive values held also by Old Labour: providing social well-being and creating equality of opportunity.
see all

Britannian työväenpuolue on kokenut merkittäviä muutoksia 1970-luvun jälkeen. Tämä tutkielma tarkastelee ideologian muutosta tuolta ajalta tähän päivään perehtymällä työväenpuolueen pääministereiden James Callaghanin ja Tony Blairin poliittisiin muistelmateoksiin. Tutkielman tavoitteena on määrittää tapahtuneet ideologian muutokset työväenpuolueen politiikassa vertaamalla Callaghanin ja Blairin hallitusten ideologisia profiileja. Näin voidaan rakentaa kuvaa siirtymästä uusliberaalin aikakauteen britannialaisessa politiikassa. Muistelmateosten hyödyntäminen tutkimusaineistona perustuu poliittisen retoriikan teorioihin. Retorinen viestintä pyrkii vakuuttamaan vvastaanottajan omien ajatustensa legitimiteetistä. Muistelmateokset ovat käytännössä retorisia tekstejä, joita voidaan hyödyntää aineistona kirjoittajan ideologista ajattelua kartoitettaessa. Callaghanin ja Blairin ideologiat hahmotellaan analysoimalla teoksissa esiintyviä diskursseja ideologiasta ja sosiaali- ja talouspolitiikasta. Teorian mukaisesti muistelmateokset pyrkivät vakuuttamaan lukijaa kyseenomaisen pääministerin hallituksen harjoittaman politiikan legitimiteetistä. Taustaoletuksen mukaan Callaghanin ja Blairin ministerikausien välillä on toteutunut siirtymä perinteisestä työväenpuolueen sosialismista individualistiseen uusliberalistiseen poliittiseen ajatteluun. Siirtymä on ilmeinen historiaa tarkasteltaessa, mutta eroavaisuuksien tarkkarajainen hahmottaminen vaatii tutkimusta. Tutkielma osoittaa, että keskeiset eroavaisuudet Callaghanin ja Blairin välillä ovat heidän näkemyksissään hyvinvointivaltiosta, valtion ja yksilön välisestä suhteesta, yhteiskunnallisen tasa-arvon käsityksestä ja sosiaalisten ongelmien juurisyistä. Analyysistä johdettu arvio Callaghanista vertautui myönteisesti teoreettisen kuvaukseen työväenpuolueen sosialismista ja analyysistä johdettu arvio Blairistä vertautui myönteisesti teoreettiseen kuvaukseen uusliberalismista. Työ myös luo ymmärrystä näin muutoksen taustasyistä. Historiallinen tausta ja toteutetut analyysit osoittavat työväenpuolueella aina olleen vahva halu saada hallitusvastuu. Pitkä ja heikko oppositiokausi Thatcherin aikaan loi tilaa uusille uudistamisratkaisuille puolueessa, joka oli jäänyt paikoilleen. Blairin uusliberaalit poliittiset linjaukset poikkesivat huomattavasti perinteisestä työväenpuolueen politiikasta, mutta hän kuitenkin verhoili ne niihin progressiivisiin ydinperiaatteisiin joita vanha työväenpuolue vaali: sosiaalisen hyvinvoinnin tuottamiseen ja tasa-arvoisten mahdollisuuksien luomiseen.
see all

Subjects:
Copyright information: © Ossi Tornberg, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.