University of Oulu

Elinaikaisten tekijöiden yhteys keski-iän nikamakokoon : tarkastelussa elinaikainen liikunnallisuus sekä varhainen kasvu

Saved in:
Author: Oura, Petteri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Medicine
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201711243158
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Oura, 2017
Publish Date: 2021-11-24
Thesis type: Other thesis
Thesis subtype: Tiivistelmä
Tutor: Niinimäki, Jaakko
Reviewer: Karppinen, Jaro
Niinimäki, Jaakko
Description:

Tiivistelmä

Osteoporoosi on maailmanlaajuinen terveysongelma, joka koskettaa merkittävää osaa väestöstä keski-iästä lähtien. Sille tyypillistä on luukudoksen lujuuden heikentyminen mikro- ja makrotason muutosten seurauksena, mistä johtuu erityisesti kasvanut traumaan liittymättömien matalaenergisten murtumien riski. Selkänikama on yleisin ja usein myös ensimmäinen tällaisen murtuman esiintymiskohta. Nikaman pienen koon tiedetään lisäävän sen murtumariskiä, mutta nikaman kokoa määrittäviä tekijöitä tunnetaan varsin rajallisesti.

Tämän tutkimuskokonaisuuden tarkoituksena on ollut tutkia, miten (1) vapaa-ajan yleinen liikunnallisuus, (2) yksittäiset liikuntalajit ja luita kuormittava liikunta, (3) työn fyysiset ominaisuudet sekä (4) varhainen kasvu vaikuttavat keski-iän nikamakokoon. Tutkimusjoukon on muodostanut Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1966:n osaotos, johon kuuluneiden lanneranka on magneettikuvattu osana 46-vuotistutkimusta vuosina 2012–2014 (n = 1 540). Elinaikaisen eli lähes 50-vuotisen seurantajakson aikana tutkittavien terveydentilasta sekä elintavoista on kertynyt runsaasti tietoa, jota tutkimuksessa on hyödynnetty. Liikunnallista aktiivisuutta on tiedusteltu 14, 31 ja 46 vuoden kohdalla, lajikohtaista harrastusaktiivisuutta 31 ja 46 vuoden kohdalla ja työn fyysisiä piirteitä niin ikään 31 ja 46 vuoden kohdalla. Tietoa fyysisestä kehityksestä pituuden ja painon suhteen on kerätty syntymästä lähtien.

Tutkimusprojekti on onnistunut paljastamaan nikamakoon kannalta potentiaalisesti merkityksellisiä tekijöitä. Naisten elinikäisen vapaa-ajan liikunnallisuuden on havaittu olevan yhteydessä suurentuneeseen keski-iän nikamakokoon. Yhteys on havaittu paitsi yleisen liikunnallisuuden osalta, myös erityisesti luustoa tehokkaasti kuormittavia liikunta- ja urheilulajeja (pallopelit, juoksu) tarkasteltaessa. Miehillä ei ole havaittu yhteyttä liikunnan ja nikamakoon välillä, eikä työn fyysisyys ole näyttänyt olevan yhteydessä nikamakokoon kummallakaan sukupuolella. Nopean varhaislapsuuden painonnousun on havaittu olevan itsenäisesti yhteydessä suurempiin keski-iän nikamiin sekä miehillä että naisilla, kun taas lapsuuden ja nuoruuden ripeä pituuskasvu on heijastunut keski-iän nikamakokoon aikuispituuden kautta.

Havaitut yksilöiden väliset erot nikamakoossa ovat maltillisia, mutta tutkimuksen tulosten valossa erityisesti naisten vapaa-ajan liikuntakäyttäytyminen näyttää olevan yhteydessä nikamakokoon ja sitä kautta murtumariskiin. Lisäksi jo varhaisen lapsuuden fyysisen kehityksen perusteella näyttää olevan mahdollista ennustaa keski-iän nikamakokoa ja siten myös nikamamurtuman riskiä kummankin sukupuolen osalta.

Kyseessä on väitöskirjaksi tarkoitettu tutkimuskokonaisuus, joka on toteutettu Oulun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa vuosina 2015–2017. Poikkitieteellisen tutkimusprojektin ohjaajina ovat toimineet professori Jaakko Niinimäki (radiologia), professori Jaro Karppinen (fysiatria) sekä dosentti Juho-Antti Junno (antropologia). Projektin osatöitä on julkaistu vertaisarvioiduissa tieteellisissä julkaisuissa ja Oura on toiminut näissä ensimmäisenä kirjoittajana. Tekijänoikeudellisista syistä syventävien opintojen raporttina julkaistaan tämä lyhennelmä sekä viitteet toistaiseksi julkaistuihin osatöihin. Täydellinen tutkimusprojektin kuvaus on tarkoitus julkaista väitöskirjan muodossa myöhemmin.

see all

Huomautus

Opinnäytteenä tiivistelmä artikkeleista: Oura, P., Paananen, M., Niinimäki, J., Tammelin, T., Herrala, S., Auvinen, J., Korpelainen, R., Junno, J.-A., & Karppinen, J. (2016). Effects of leisure-time physical activity on vertebral dimensions in the northern finland birth cohort 1966. Scientific Reports, 6(1), 27844. https://doi.org/10.1038/srep27844

https://doi.org/10.1038/srep27844

Rinnakkaistallennettu versio http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2021112456827

Oura, P., Paananen, M., Niinimäki, J., Auvinen, J., Ala-Mursula, L., Junno, J.-A., & Karppinen, J. (in press) Effect of occupational physical activities on vertebral dimensions in midlife in the Northern Finland Birth Cohort 1966. Occupational and Environmental Medicine. https://doi.org/10.1136/oemed-2016-104025

https://doi.org/10.1136/oemed-2016-104025

Rinnakkaistallennettu versio http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019111438006

see all

Notice

The thesis is summary of articles: Oura, P., Paananen, M., Niinimäki, J., Tammelin, T., Herrala, S., Auvinen, J., Korpelainen, R., Junno, J.-A., & Karppinen, J. (2016). Effects of leisure-time physical activity on vertebral dimensions in the northern finland birth cohort 1966. Scientific Reports, 6(1), 27844. https://doi.org/10.1038/srep27844

https://doi.org/10.1038/srep27844

Self-archived version http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2021112456827

Oura, P., Paananen, M., Niinimäki, J., Auvinen, J., Ala-Mursula, L., Junno, J.-A., & Karppinen, J. (in press) Effect of occupational physical activities on vertebral dimensions in midlife in the Northern Finland Birth Cohort 1966. Occupational and Environmental Medicine. https://doi.org/10.1136/oemed-2016-104025

https://doi.org/10.1136/oemed-2016-104025

Self-archived version http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019111438006

see all

Subjects:
Copyright information: © Petteri Oura, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.