University of Oulu

Davvisámegiela goallossátnegerunddat : ”Mun ohppen suoidnecámedettiin, duddjodettiin, sálmmaid lávllodettiin, nuohti geasedettiin ja heargevuojedettiin.”

Saved in:
Author: Rauhala, Mira1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Giellagas Institute for Saami Studies, Saami Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201711243170
Language: Northern Sami
Published: Oulu : M. Rauhala, 2017
Publish Date: 2017-11-27
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Dán kandidáhtabarggus lean dutkan goallossátnegerunddaid. Materiálan lean dutkamušas geavahan UiT Norgga árktalaš universitehta teakstakorpusa. Lean álggos gieđahallan sierra gerundda ja goallossániid, mat de ovttas buvttadit goallossátnegerunddaid. Manan čađa materiála háhkama málle ja dan, mo lean ráddjen dutkanmateriála. Analysa oasis fas lean vuos hui oanehaččat mannan čađa goallossátnegerunddaid morfologiija. Dan maŋŋá lean dárkileappot dutkan goallossátnegerunddaid semantihka, ja juohkán materiála viđa jovkui: áigi, báiki, gaskaoapmi, temá ja patienta. Materiálas boahtá ovdan, ahte oassi goallossátnegerundahámiin leat sajáiduvvan gillii. Dákkár sajáiduvvan hámit gávdnojedje eanemus áiggi-, báikki- ja gaskaoami -kategoriijain. Temá- ja patientta -kategoriijain fas čielggai, ahte dán guovtte joavkku sáhtášii gieđahallat oktan ja ahte dát joavku lea buot produktiivvamus. Dán joavkkus ledje unnimusat sajáiduvvan hámit. Goallossátnegerunda funkšuvnna dáfus čielggai, ahte dat doaibmá seamma láhkai go dábálašge gerunda. Erohussan lea dušše dat, ahte goallossátnegerunda-ráhkadusa mearusoassi buktá lassedieđuid dáhpáhusa ektui. Fuomášanveara lea maiddái dat, ahte vearbasubstantiiva orru sulastahttimin goallossátnegerunda-ráhkadusa.
see all

Tässä kandidaatin työssä tutkin yhdyssanagerundeja. Materiaalina olen tutkimuksessani käyttänyt Tromssan yliopistontekstikorpusta. Aluksi käsittelen gerundia ja yhdyssanoja erikseen, jotka yhdessä tuottavat yhdyssanagerundeja. Käyn läpi materiaalin hankkimisen mallia ja materiaalin rajaamista. Analyysiosiossa käyn aluksi lyhyesti läpi yhdyssanagerundien morfologiaa, jonka jälkeen käsittelen tarkemmin yhdyssanagerundien semantiikkaa. Olen jakanut tutkimusmateriaalin viiteen semanttiseen kategoriaan: aika, paikka, väline, teema ja patientti. Teoria osiossa huomasin, että gerundin määritelmässä oli pieniä eroja. Tutkimusmateriaalista kävi ilmi, että osa näistä yhdyssanagerundimuodoista on sopeutunut kieleen, tästä paras esimerkki on skuvlaváccedettiin. Tällaisia sopeutuneita muotoja löytyi eniten ajan, paikan ja välineen kategorioista. Teeman ja patientin kategoriat taas olivat hyvin produktiivisia. Yhdyssanagerundit toimivat lähes samalla tavalla kuin tavallinen gerundi ja ne ovat lähellä myös teonnimeä eli verbiaalisubstantiivia.
see all

Subjects:
Copyright information: © Mira Rauhala, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.