University of Oulu

Modeling of the microstructure and mechanical properties during welding of low alloyed high strength steel

Saved in:
Author: Paananen, Joni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 4.8 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201711303218
Language: English
Published: Oulu : J. Paananen, 2017
Publish Date: 2017-11-30
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Larkiola, Jari
Reviewer: Paavola, Jussi
Larkiola, Jari
Description:
The aim of the work was to create a model to simulate the evolution of the microstructure during welding. The model consists of heat transfer and heat input models, microstructure model and hardness model. The heat transfer and heat input models are used to model the arc welding and the temperature changes in the welded piece. A microstructure model has been coupled with the heat transfer model i.e. the microstructure evolution is modeled simultaneously with the heat transfer model. The microstructure model simulates phase transformations and grain growth. In addition, the model predicts the hardness based on the microstructure. A graphical user interface was also developed to ease the usage of the model. The developed model is numerical and is based on theories presented in the literature. Some parameters for theories have also been defined experimentally using thermomechanical simulator. Real welding experiments were also made to verify the model. The temperature model can predict the temperatures in the heat-affected zone quite reliably. The phase transformation model works also well. The phase fractions from the model correlate with those seen under a microscope and the model predicts the shapes of the heat-affected zone and fusion zone with relatively good accuracy. The grain growth model works well far from fusion line but is not as good near the fusion line. The hardness model is not as reliable as other models but is still able to predict the hardness quite well even though the model is rather simple.
see all

Työn tavoitteena oli kehittää malli hitsauksessa tapahtuvien mikrorakennemuutosten simuloimiseen. Malli koostu lämmönsiirto- ja lämmöntuontimallista, mikrorakennemallista sekä kovuusmallista. Lämmönsiirto- ja lämmöntuontimalleilla mallinnetaan kaarihitsausta ja sen aikaansaamia lämpötilamuutoksia teräksessä. Mikrorakennemalli on kytketty lämpötilamalliin eli mikrorakennetta mallinnetaan samanaikaisesti lämpötilojen kanssa. Mikrorakennemalli simuloi faasimuutoksia ja rakeenkasvua. Lisäksi malli pyrkii ennustamaan kovuutta mikrorakenteen perusteella. Malliin luotiin myös graafinen käyttöliittymä helpottamaan käyttöä. Työssä luotu malli on numeerinen ja se perustuu kirjallisuudessa esitettyihin teorioihin. Lisäksi teorioiden vaatimia parametreja on määritetty kokeellisesti termomekaanisella simulaattorilla. Lisäksi työssä tehtiin hitsauskokeita mallin verifioimiseksi. Lämpötilamalli ennustaa muutosvyöhykkeen lämpötilat melko luotettavasti. Faasimuutosmalli toimii myös hyvin. Kokeelliset ja mallinnetut faasiosuudet vastaavat toisiaan. Malli ennustaa myös suhteellisen hyvin sula-alueen ja muutosvyöhykkeen muotoa. Raekokomalli toimii hyvin kauempana sula-alueesta, mutta lähellä sula-aluetta malli ei toimi yhtä hyvin. Kovuusmalli ei ole yhtä luotettava kuin muut mallit, mutta ennustaa silti kovuuksia todella hyvin, vaikka onkin melko yksinkertainen.
see all

Subjects:
Copyright information: © Joni Paananen, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.