University of Oulu

Here’s Rode the laiskimus laiskimus : heteroglossic resources and translanguaging in the communication of third culture kids

Saved in:
Author: Repo, Leo1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201711303230
Language: English
Published: Oulu : L. Repo, 2017
Publish Date: 2017-12-04
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Keisanen, Tiina
Reviewer: Kuure, Leena
Keisanen, Tiina
Description:
The focus of this pro gradu thesis is on observing situations of flexible language use and heteroglossic resources within the spoken language of third culture children in Namibia. The study was conducted as qualitative research and the method used for analyzing the data was by observing the languaging habits of the participants in the video material. The research material includes self-recorded video and audio material for the use of which written consent has been received. The participants’ names have been changed to protect the anonymity of the subjects. The analysis is focused on the communication methods of the children in the family. The theory is based upon modern theories on heteroglossia and translanguaging, but will also take into consideration more traditional viewpoints on bilingualism and code-switching. The concepts of heteroglossia and translanguaging will allow for an analysis of the material that is not restricted by traditional linguistic boundaries and will also take into consideration the culture and identity of the participants. The results of this thesis can be used to understand the situations in which switching between different languages happens and the outlying social and cultural factors affecting the use of multilingual repertoire. I have come to the conclusion that language use is not only a factor of linguistics but the linguistic decisions often mirror the identity or social status of the speaker. The speakers often make the decision to use a certain language in a way that fits their identity, culture and the social constructs surrounding them. The results of this thesis will provide some insight on why code-switching happens and how flexible language use can be seen as something that provides an opportunity for fluent self-expression through diverse use of an individual’s linguistic repertoire, and not as something that reflects linguistic competence.
see all

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on havainnoida joustavan kielenkäytön tilanteita ja heteroglossisten resurssien käyttöä Namibiassa asuvien lähetyslasten puhutussa kielessä. Painopisteenä on keskittyä tilanteisiin, joissa kieltä vaihdetaan huomioiden samalla mahdolliset kulttuuriset ja yhteiskunnalliset tekijät, jotka vaikuttavat kielen vaihtumiseen. Tutkimus toteutetaan kvalitatiivisena tutkimuksena ja tietojen analysoimiseen käytettynä menetelmänä toimi havainnointi osanottajien kielellisistä valinnoista ja resursseista videomateriaaleissa. Tutkimusaineistoon kuuluivat äänitetyt video- ja äänimateriaalit, joiden käyttämiseen on saatu kirjallinen suostumus. Videomateriaali keskittyy perheen lasten viestintämenetelmiin ja osallistujien nimet on muutettu henkilöiden nimettömyyden suojelemiseksi. Tutkimuksen teoria perustuu heteroglossisten resurssien ja joustavan kielenkäytön nykyaikaisiin teorioihin, kuitenkin huomioiden myös perinteisemmät näkemykset kaksikielisyydestä ja kielenkäytöstä. Heteroglossia käsitteenä mahdollistaa aineiston analysoimisen tavalla, jota ei rajoita perinteiset kielelliset rajat. Tämä mahdollistaa samalla myös osanottajien kulttuurin ja identiteetin huomioimisen. Tämän opinnäytetyön tuloksia voidaan hyödyntää, kun pyritään ymmärtämään kielellisiin valintoihin vaikuttavia kulttuurisia ja sosiaalisia tekijöitä. Kielelliset valinnat eivät liity vain kielitieteeseen, sillä valinnoillaan puhuja voi osoittaa kuuluvansa tiettyyn kulttuuriin, ryhmään tai omaksuvansa tietynlaisen identiteetin. Puhujat tekevät usein päätöksen käyttää tiettyä kieltä tavalla, joka sopii heidän identiteettiinsä, kulttuuriinsa ja ympäröivään sosiaaliseen rakenteeseen. Tämän opinnäytetyön tulokset tuovat lisäarvoa sille, miksi kieltä useimmiten vaihdetaan ja kuinka joustavaa kielenkäyttöä voidaan pitää asiana, joka tarjoaa mahdollisuuden sujuvaan itseilmaisuun ja uusien kielien oppimiseen.
see all

Subjects:
Copyright information: © Leo Repo, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.