University of Oulu

Biotalousliiketoimintaekosysteemin luonti

Saved in:
Author: Lind, Vesa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.6 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201712013264
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Lind, 2017
Publish Date: 2017-12-01
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Haapasalo, Harri
Anttila, Janne
Reviewer: Haapasalo, Harri
Anttila, Janne
Description:
Kuluttajat suosivat yhä enenevissä määrin lähiruokaa. Lisäksi ruoan tuotannon ja siitä syntyvien työpaikkojen lisäämistä tavoitellaan niin kansallisesti kuin myös kansainvälisesti. Tästä huolimatta ruoan tuotannon trendinä on siirtyminen kauemmaksi kuluttajista, ja esimerkiksi suomalaisten kuluttamasta kalasta alle viidennes on enää kotimaista. Tässä diplomityössä tutkitaan, miten liiketoimintaekosysteemiajattelua voidaan soveltaa biotalouden alalle. Liiketoimintaekosysteemi on kohtalaisen uusi käsite, jolla kuvataan yhteisömäistä, useista toimijoista koostuvaa arvon yhteisluontia. Liiketoimintaekosysteemit ovat osoittautuneet menestyksekkäiksi jo esimerkiksi digitaalisen sektorin alalla, mutta ekosysteemien soveltumista alkutuotantoon ei vielä ole tutkittu. Liiketoimintaekosysteemejä voidaan tarkastella liiketoimintatapaus-, liiketoimintamalli- ja ekosysteemitasojen kautta. Jokaisen tason tulee olla kestävä, jotta ekosysteemillä on edellytyksiä menestyä. Diplomityössä esitetään kirjallisuuskatsauksen kautta, kuinka jokaisen tason terveyttä pystytään arvioimaan. Biotalousliiketoimintaekosysteemin luontia tutkittiin tapaustutkimuksen kautta. Kohteena oli Ouluun suunnitteilla oleva kalankasvattamolaitos. Oulun kalankasvattamo soveltui tapaustutkimukseksi oivallisesti, sillä laitos ei tutkimuksen aikana ollut vielä operatiivisessa toiminnassa, jolloin liiketoimintaekosysteemiä pystyttiin luomaan alusta alkaen ilman olemassa olevia toiminnallisia rajoituksia. Tapaustutkimuksena käytetty sinisen biotalouden ekosysteemi muodostettiin arvoverkostojen ympärille. Arvoverkostot pyrittiin muodostamaan kiertotalouden periaatteita noudattaen siten, että liiketoiminnot tukisivat toisiaan mahdollisimman paljon. Lopullisiksi arvoverkostoiksi valikoituivat kalankasvatus, sivuvirtojen hyödyntäminen, kiertovesilaitos, kasvihuoneviljely ja energiantuotanto. Diplomityön tuloksena huomattiin, että liiketoimintaekosysteemejä voidaan muodostaa myös alkutuotannon ympärille. Biotalouden ominaispiirteet luovat kuitenkin omat haasteensa ja rajoitteensa liiketoimintaekosysteemin perustamiseksi. Tähän työhön on listattu biotalousliiketoiminnan erityispiirteet verrattuna yleiseen fyysisten tuotteiden valmistamiseen. Työssä myös esitetään biotalousekosysteemien luomiseksi viisi keskeistä havaintoa: vahvojen suhteiden, markkinoiden vedon ja fyysisen läheisyyden korostunut merkitys, alkutuotannon ostajatoimijoiden määrän minimointi sekä kompromisseja vaativien integrointitoimien minimointi. Tämän diplomityön tuloksia voidaan käyttää soveltuvin osin apuna vastaavanlaisten biotalousliiketoimintaekosysteemien luonnissa. Tapaustutkimuksena käytetty sinisen biotalouden ekosysteemi ja sen arvoverkostot on kuitenkin valittu Ouluun sijoittuvaa ekosysteemiä varten, eikä niitä voida suoraan hyödyntää muualle. Koska alkutuotantoa tarkastelevien liiketoimintaekosysteemien tutkimus on vielä vähäistä, tämä työ tarjoaa lopuksi aiheita jatkotutkimuksille.
see all

Consumers appreciate more and more near-produced food. At the same time increasing food production and number of new jobs from bioeconomy area are pursued both nationally and internationally. However, trend in food production has been that industry is moving further and further from consumers. This trend can be seen for example in fish market where less than a fifth of all consumed fish in Finland is domestic anymore. This Master’s Thesis studies how the business ecosystem concept can be applied in the bioeconomy field. Business ecosystem is moderately new concept that tries to describe community of multiple actors who co-create value. Success of business ecosystems has been already seen in digital sector but suitability for agricultural industry has not been studied yet. Business ecosystems can be reviewed through three levels: business case, business model and ecosystem. Every level should be sustainable to make sure that ecosystem has premises to success. This Master’s Thesis represents health assessment criteria for different levels through literature review. Formation of bioeconomy business ecosystem was studied via case study. There has been plans to establish large fish farm in Oulu. This fish farm was selected as a case study because factory has not been in the operational phase, which made it easier to study formation phase of business ecosystem without any operational restrictions. The blue bioeconomy ecosystem case was formed around value networks. The value networks were selected in circular economy point of view so that businesses would support each other as much as possible. Final value networks studied in this Thesis were fish farming, utilization of side streams, recirculating aquaculture system, greenhouse farming and energy production. As a result of this Master’s Thesis studies it was noticed that business ecosystems can be formed around the agricultural field. However, bioeconomy has its own characteristics that create challenges and restrictions to the formation of business ecosystem. This Thesis has listed bioeconomy business characteristics and differences compared to general production of physical goods. This Thesis also introduce five key points to take into consideration when forming bioeconomy business ecosystem: higher relevance of strong relationships, market pull and physical proximity as well as minimization of production buyers and avoiding integration actions which requires compromises. Results of this Master’s Thesis can be utilize in similar bioeconomy business ecosystem formation phases appropriately. However, the blue bioeconomy business ecosystem and it’s value networks has been selected to the specific case in Oulu and the results of that part is not directly applicable in other cases. Finally, when agricultural business ecosystems research is in its infancy, this Master’s Thesis introduce subjects for further research.
see all

Subjects:
Copyright information: © Vesa Lind, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.