University of Oulu

Tieto- ja viestintäteknologian merkitys suomalaisten näkörajoitteisten vanhusten arjessa ja hoitotyössä

Saved in:
Author: Ponrasa, Rajeeka1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Information Processing Science, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 9.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201712023271
Language: Finnish
Published: Oulu : R. Ponrasa, 2017
Publish Date: 2017-12-04
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Pulli, Petri
Leinonen, Eeva
Reviewer: Pulli, Petri
Leinonen, Eeva
Kangas, Maarit
Description:
Suomen yhteiskunnan ikärakenne muuttuu koko ajan ja vuoteen 2020 mennessä ikääntyneiden määrä tulee kaksinkertaistumaan. Vanhusten määrän kasvaessa myös kuntoutus-, hoiva- ja kotipalveluiden tarve kasvaa. Viime vuosina uudet innovaatiot ovat tuoneet uusia ratkaisuja terveydenhuollon erityispalveluiden toteuttamiseksi. Tämä haastaa hoitotyöntekijöitä uusien toimintatapojen omaksumisessa. Näkörajoitteisten potilaiden hoitotyö voi olla haasteellista, koska hoitohenkilökunnalle ei välttämättä järjestetä riittävästi koulutusta näkörajoitteisuuteen liittyvistä erityistarpeista ja apuvälineistä. Tässä tutkimuksessa tullaan pohtimaan, voidaanko ICT:n (Information and Communication Technology) eli tieto- ja viestintäteknologian avulla helpottaa näkörajoitteisten vanhusten hoitotyötä. Tässä tutkielmassa käsitellään ICT:n merkitystä suomalaisten näkörajoitteisten vanhusten hoitotyössä. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä ICT:n merkityksestä hoitotyössä ja etsiä vastausta siihen, että voidaanko ICT:n avulla helpottaa suomalaisten näkörajoitteisten vanhusten hoitotyötä. Tutkimusmenetelmäksi valikoitui laadullinen tutkimusmenetelmä, jota tarvitaan tutkittavan ilmiön ymmärtämiseksi. Aineiston analyysimenetelmänä käytetään induktiivista sisällönanalyysiä, jotta voidaan löytää vastausten eroavaisuudet ja samankaltaisuudet. Tutkimusten löydökset esitetään taulukoin ja avointen kysymysten vastaukset esitetään sanallisesti. Aineistojen tarkastelu tilastollisilla menetelmillä auttaa löytämään muuttuja-arvojen merkitsevyyttä ja keskinäisiä suhteita. Tutkielman aiheen eri osa-alueeseen syvennyttiin hyödyntäen aikaisempaa tutkimustietoa. Tutkimuskyselyjen (Liite B ja E) kysymykset laadittiin aikaisemman tieteellisen kirjallisuuden avulla, jonka lista löytyy tutkimusmenetelmät -osiosta. Tutkimuskyselyiden avulla kartoitettiin tietoa ICT:n merkityksestä suomalaisten näkörajoitteisten vanhusten hoitotyössä. Kysymykset oli kohdistettu näkörajoitteisille, sekä heidän hoitajilleen ja omaisilleen. Ensimmäinen kysely saatekirjeineen lähetettiin suoraan näkörajoitteisille ja heidän hoitajilleen. Tutkimuslupahakemuksia lähetettiin Lapin, Kainuun, Oulun, Jyväskylän, Tampereen, Turun ja Helsingin sairaanhoitopiireihin. Tutkimusluvan myöntäneisiin sairaaloihin lähetettiin kirjeitse toiset tutkimuskyselyt liitteineen. Tutkimukseen osallistui yhteensä 34 henkilöä. Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää näkörajoitteisten vanhusten hoitotyön kehittämiseksi. Tulosten avulla voidaan myös kehittää näkörajoitteisille suunnatun tieto- ja viestintäteknologian ominaisuuksia käyttäjäystävällisemmäksi ja käyttäjälähtöiseksi. ICT:n merkitystä suomalaisten näkörajoitteisten vanhusten hoitotyössä ei ole riittävästi tieteellisesti tutkittu ja tästä syystä pyrin tutkimuksellani luomaan uutta näkökulmaa aiheeseen.
see all

The age structure of Finnish society is changing continuously and by 2020 the number of elderly will double compare to this day. As the number of older people increases, the need of rehabilitation, nursing and home care increases. In recent years, new innovations have brought new solutions to implement special health care services. This challenges nurses in adopting new practices Observing patients with limited vision is often challenging in nursing, staff is not trained precisely enough regarding the treatment of elderly people with visual impairments and their assistive tools. In this study, it will be discussed openly and considered discreetly whether ICT can help to ease the nursing care of people with visual impairments. This study deals with the importance of ICT in nursing of visually impaired Finnish elderly. The aim is to increase understanding of the importance of ICT in nursing and to find an answer to whether ICT can facilitate nursing. The study examines theoretical themes of visual impairment, technology and nursing. Qualitative research method has been implemented to gain better understanding of the phenomenon of the research. As for qualitative data analysis method, inductive content analysis will be used to compare answers of respondents for questionnaires and to review the content of collected research materials. Findings are presented in tables and answers to open questions are presented in word. Quantitative methods provide an overall picture of collected data to examine the significance of the variable values. The theoretical part of the study focuses on the central issues of the topic, utilizing various literature sources. The research surveys of the study were formulated using several sources that can be found in the Research Methods section, and research questionnaires can be found in the Appendices section (Appendix B, E). Research questionnaires were used to study ICT’s role in nursing of Finnish visually impaired elderly. Questions were addressed to elders with visual impairment, their carers and relatives. First survey was sent with attachments to visually impaired people and their carers. Applications for research permission were sent to hospital districts of Lapland, Kainuu, Oulu, Jyväskylä, Tampere, Turku and Helsinki. Second survey were sent with attachments to hospitals which granted the study permits. Total of 34 people participated in this study. The results of this thesis can be utilized in the development of nursing care for the visually impaired elderly. They can also be used for developing impeccable information and communication technologies, and help to design future technologies more user-friendly and user-centered. ICT’s role in Finnish nursing care for the visually impaired elderly has not been scientifically studied much and therefore, this research is fundamentally pursuing to find new perspectives on the subject.
see all

Subjects:
Copyright information: © Rajeeka Ponrasa, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.