University of Oulu

Normatiivinen etiikka alakoulun elämänkatsomustiedon oppikirjoissa

Saved in:
Author: Ala-aho, Iikka1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201712123306
Language: Finnish
Published: Oulu : I. Ala-aho, 2017
Publish Date: 2017-12-15
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Elämänkatsomustiedon oppiaineessa hyvän elämän pohdinta koostaa keskeisen osan ainekokonaisuudesta. Normatiivisen etiikan tarkoituksena on argumentoida yleisiä sääntöjä ja ohjeita, joiden mukaisesti hyvää elämää voidaan rakentaa. Tutkielma tarkastelee alakoulun elämänkatsomustiedon oppikirjojen tekstien sisältämää normatiivista etiikkaa. Mitä normatiiviseen etiikkaan liittyviä tekstejä oppikirjoissa on? Mitkä normatiivisen etiikan teoriat ovat implisiittisesti oppikirjojen tekstien perustana? Elämänkatsomustieto on oppiaineena nuori ja oppikirjat ovat muutospaineiden alla. Oppikirjat ovat yksi tärkeimmistä opetuksen työvälineistä. Oppiaineen keskeinen teema ja oppikirjojen muutostarpeet olivat tutkielman teon motivaationa sekä perusteena. Tutkielman aineistona olivat kolme elämänkatsomustiedon oppikirjaa, joista yksi oli sähköisessä muodossa. Tutkielma toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena. Aineiston analyysimetodina oli teorialähtöinen sisällönanalyysi. Normatiivisen etiikan teoriat toimivat oppikirjojen tekstien lajittelussa ja sisällönanalyysissa. Oppikirjojen tekstit rakentuvat pääosin tarinoiden varaan. Tarinoiden tekstit ovat implisiittisiä. Lukijalle ei suoraan tuoda esille mitä teoreettista tietoa tarinoiden tekstien taustalla vaikuttaa. Tarinat pyrkivät antamaan lukijalle pohdinnan aiheita ja välineitä eettisissä konfliktitilanteissa. Oppikirjat käsittelevät normatiivista etiikkaa monipuolisesti. Seuraus- ja hyve-etiikka ovat hallitsevissa rooleissa. Hyveiden harjoittaminen, empatian kultivointi ja tekojen seurausten pohtiminen ovat keskeisiä oppikirjojen teksteissä. Velvollisuudet, säännöt ja laki esitetään yksilön ja yhteisön etujen mukaisina normatiivisina ohjeistuksina. Aineisto käytiin läpi huolellisesti ja analyysi tehtiin johdonmukaisesti normatiivisen etiikan teorioita noudattaen. Tutkielma antaa kuvan alakoulun elämänkatsomustiedon normatiivisen etiikan sisällöistä oppikirjojen teksteissä. Oppikirjojen tarinat keskittyvät oppilaille samastuttaviin arkielämän tilanteisiin. Verkossa toimiminen on alakouluikäisille päivittäistä. Oppikirjoista ei löytynyt esimerkkiä, jossa olisi käsitelty verkossa tapahtuvaa sosiaalista kanssakäymistä etiikan näkökulmasta. Internetissä tapahtuvan eettisen toimijuuden mukaan ottaminen oppikirjoihin on yksi mahdollisuus kehittää oppikirjoja.
see all

Subjects:
Copyright information: © Iikka Ala-aho, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.