University of Oulu

Ohjelmoinnin oppiminen alakoulussa teknologiakasvatuksen näkökulmasta

Saved in:
Author: Änäkkälä, Janne1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201712163325
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Änäkkälä, 2017
Publish Date: 2017-12-20
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tutkielma käsittelee ohjelmoinnin oppimista alakoulun kontekstissa. Aihe on ajankohtainen, sillä syksyllä 2016 voimaan astunut peruskoulun opetussuunnitelman perusteet 2014 sisältää ohjelmoinnin opettamista ja oppimista mm. matematiikan opetustavoitteissa. Lasten ohjelmoinnin oppimista tutkielmassa tarkastellaan teknologiakasvatuksen näkökulmasta. Oppimista avataan sosiaalisen konstruktionismin näkökulmasta ja ohjelmointia käsitellään Piaget’n lapsen ajattelun kehittymisen teorioiden kautta. Ohjelmointikäsitettä avataan sen teknologisesta näkökulmasta. Mitä ohjelmointi on? Mitä tarkoittavat ohjelmointiympäristö ja ohjelmointikieli? Ohjelmointia on opetettu lapsille jo 1970-luvulla. Tällöin kehiteltiin lasten ohjelmoinnin oppimiselle tekstipohjainen Logo-ohjelmointikieli. Nykyään lasten ohjelmoinnissa suosittuja vaikuttavat olevan graafiset ohjelmointikielet kuten Scratch-ohjelmointi. Tutkielmassa tehdään kirjallisuuskatsaus alakouluikäisten lasten ohjelmoinnin oppimisesta kahden erityyppisen, tekstipohjaisen Logon ja graafisen Scratchin, ohjelmointikielen ja -ympäristön parissa. Logo-ohjelmointia koskevat tutkimukset ajoittuvat 1980- ja 1990-luvuille, joten teknologian kehittymisen myötä näitä kahta ohjelmointikieltä ei sellaisenaan ole mielekästä vertailla keskenään. Kuitenkin tutkimuksista on havaittavissa, että lapsen on mahdollista oppia molempia ohjelmointikieliä, ja ratkaisemaan niiden avulla esimerkiksi matemaattisia ongelmia. Myöskään teknologian kehittymisen näkökulmasta itse ohjelmoinnin perusajatus ei ole muuttunut. Edelleenkin ohjelmoinnin avulla ihminen antaa käskyjä koneelle. Ainoastaan ohjelmointikielet ja -ympäristöt ovat kehittyneet, kuten teknologialla on tapana. Tutkielmassa pyritään selvittämään, miten erilaiset ohjelmointikielet ja -ympäristöt tukevat lapsen ohjelmointitaitojen kehittymistä ja sitä kautta teknologisen lukutaidon kehittymistä. Teknologinen lukutaito antaa ihmiselle työkaluja teknologisten ongelmien ratkaisemiseen ja sitä kautta teknologisen yleissivistyksen kehittymiseen. Teknologisesti yleissivistynyt ihminen pystyy toimimaan teknologisessa maailmassa järkevällä tavalla. Tarkastelussa olleista tutkimuksista käy ilmi, että lapsi pystyy oppimaan ohjelmointiin liittyviä käsitteitä ja perusperiaatteita. Lapsi tarvitsee kuitenkin aikaa ja asiantuntevaa tukea ohjelmoinnin oppimiseen varsinkin abstraktimpien käsitteiden ymmärtämiselle. Nämä vaatimukset asettavat varmasti haasteita ohjelmoinnin opettamiselle alakoulussa, jossa ohjelmoinnin opettaminen kaikille oppilaille on aloitettu peruskoulun opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti syksyllä 2016.
see all

Subjects:
Copyright information: © Janne Änäkkälä, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.