University of Oulu

5S-järjestelmän implementointi ja siihen liittyvät haasteet eri toimipaikkatyypeissä case Vianor Oy

Saved in:
Author: Kirjarinta, Sampo1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3.6 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201712203351
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Kirjarinta, 2016
Publish Date: 2017-12-20
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Haapasalo, Harri
Reviewer: Haapasalo, Harri
Kropsu-Vehkaperä, Hanna
Description:
Leanin voi ymmärtää monella tavalla, sitä on kirjallisuudessa yritetty selittää eri tavoilla. Lean on yritysmaailmassa trendi ja lähes kaikki haluavat tehostaa toimintaansa olemalla Lean. Lean on strategia tai filosofia — jokin suurempi kaiken toiminnan taustalla. Leanin perusperiaate on saada aikaan tehokas virtaus vähentämällä turhaa, arvoa lisäämätöntä toimintaa, korostamalla arvoa lisäävää toimintaa ja optimoimalla pakollisia toimintoja. 5S-työkalu on monesti työkalu, jolla Lean tuodaan organisaatioon. 5S tulee sanoista erottele, järjestä, puhdista, standardisoi ja ylläpidä. Työkalun avulla työympäristö saadaan siistiksi, loogiseksi ja toiminnalliseksi. 5S-työkalun implementoinnin aikana organisaatiossa ei pelkästään oteta käyttöön pelkästään uutta työkalua, vaan pyritään omaksumaan uusi filosofia ja kulttuuri, jotta toimintaa pystyttäisiin jatkuvasti parantamaan. Tämän diplomityön tavoitteena on implementoida 5S-työkalu Rovaniemen toimipaikan pilottialueille ja toimia referenssinä implementoinnille muissa toimipaikoissa. Kohdeyritys Vianor Oy on Nokian Renkaat Oyj:n tytäryhtiö ja sen pääasiallisena tavoitteena on toimia Nokian Renkaiden ensisijaisena jakelukanavana sekä autoiluun liittyvien palveluiden korkealaatuisena suunnannäyttäjänä. Diplomityö toimii osana Vianorin Premium Customer Journey 2020 -ohjelmaa. Tutkimus on luonteeltaan konstruktiivinen tutkimus, jossa määritetään teoriatasolla 5S-työkaluun ja Lean-filosofiaan liittyvät avainasiat ja verrataan niitä yrityksen prosessien nykytilaan. Teoriaosuudessa käydään läpi myös 5S-implementoinnin vaikutusta tuottavuuteen ja suorituskykyyn — implementoinnissa keskitytään kuitenkin erityisesti toimipaikkojen ”tuotantoon”. Teoria toimii pohjana empirialle, jonka tarkoituksena on määrittää 5S-työkalun implementointiin liittyvät haasteet ja luoda referenssi implementoinnista muille toimipaikoille. 5S-työkalun implementointi on aina toimipaikkakohtainen, vaikka teoria taustalla on aina sama — tämän vuoksi tämä tutkimus ei tuota suoraa vastausta siihen miten implementointi tulisi toteuttaa eri toimipaikoissa, vaan siihen mitä asioita implementoinnissa tulee ensisijaisesti huomioida. Lean-filosofian taustalla on pyrkimys löytää tasapaino seuraavien kolmen osa-alueen välille: ihmiset, prosessi sekä työkalut ja teknologia. Empiriassa suunnitellaan 5S:n implementoinnin kulmakivet ja implementoidaan 5S-työkalu Rovaniemen toimipaikkaan. Tulosten perusteella implementointi voidaan aloittaa myös Vianorin muissa toimipaikoissa ja tätä tutkimusta voidaan soveltaa ohjenuorana ja perehdytysmateriaalina aiheeseen. Teorian ja empirian perusteella voidaan sanoa, että Lean-filosofia ei ole pelkästään mittareita ja toimintatapojen muuttamista. Lean on mielestäni ajattelutavan muuttamista ja PPT-mallin omaksumista, jonka päämääränä on lisäarvon luominen ja turhan poistaminen. Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan sanoa, että kaikki vaikuttaa kaikkeen, jonka vuoksi tasapainon ja ”oikean tien” löytyminen on joskus haastavaa. Kuitenkin 5S:n implementoinnilla ja perusasioiden omaksumisella on selkeä vaikutus asiakastyytyväisyyteen, toimipaikkojen siisteyteen, toimivuuteen ja työturvallisuuteen sekä näiden asioiden kautta myös tehokkuuteen ja toiminnan tuottavuuteen.
see all

Lean can be understood in many ways and there are many definitions of it in literature. Lean is a trend in modern business and almost everyone want to improve their performance by being Lean. Lean is a strategy or philosophy — something greater beyond all actions. Basic principle of Lean is to gain efficient flow to process by decreasing loss, non-value adding actions and highlighting the value adding actions by optimizing the necessary functions. Change towards to a Lean organisation begins usually by 5S-tool. 5S stands for Sort, Straighten, Shine, Standardize and sustain. By this tool working environment can be transformed to tidy, logical and functional. During the 5S-implementation organisation is not only implementing new tool, but also adopting new thinking philosophy and culture to continuous improvement. Goal of this master’s thesis is to implement 5S-tool to pilot-areas of outlet of Rovaniemi and to be a reference for implementation in other outlets. Target company Vianor Co is a substitute company of Nokian Tyres Ltd. The primary target of Vianor co. is to be the primary distribution channel for Nokian tyres and a high-quality vanguard in car service business. This master’s thesis is part of Vianor co.’s Premium Customer Journey 2020 -program. This research follows constructive approach which defines key factors of 5S-tool and Lean-philosophy on a theory level and compares the theory to the current state of company’s processes. Literature review also gives insight to the influence of 5S-implementation to productivity and performance. The implementation focuses on the service ”production”. Theory operates as a basis to the empiric part of this research where goal is to define the challenges of the implementation and create a reference of the implementation to other outlets. 5S-implementation is always tailored to the case outlets even the theory is always the same — this is why this research doesn’t answer straight to the question how implementation should be done in different outlet-types, but it provides answer to which issues need to be considered in the implementation. Basis of Lean-philosophy is to find balance between people, processes and tools & technology. In the empiric part the corner-stones of 5S-implementation are defined and 5S-tool is implemented to the outlet of Rovaniemi. With the results of this research the implementation of 5S can be started in other outlet’s and this thesis functions as a guideline and as an introduction material to the subject. Based on literature and empiric part of this thesis it can be stated that Lean-philosophy is not only measurements and changing procedures. On my opinion, Lean is a change to the way of thinking and adopting PPT-model which goal is to create value and get rid of waste from the processes. According to the results of this research, everything influences to everything why finding the balance and ”the right way” can be challenging. However by 5S-implementation and adopting the basics of Lean the organisation can influence to customer satisfaction, tidyness, functionality, working safety of outlets and via these also to productivity and performance of the company.
see all

Subjects:
Copyright information: © Sampo Kirjarinta, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.