University of Oulu

Ohjelmistotuotteen teknisen tuoterakenteen mallintaminen

Saved in:
Author: Mustakangas, Juho1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201712203358
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Mustakangas, 2016
Publish Date: 2017-12-20
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tuoteportfolion hallinnassa pyritään strategian mukaiseen ja kustannustehokkaaseen tuoteportfolion uudistamiseen. Onnistuneen tuoteportfolion hallinnan edellytyksenä on tuoterakennetasojen sekä elinkaaren vaiheiden aliportfolioiden hallinta. Tuoteportfolion hallinnan menetelmien taustalla on fyysisiä tuotteita valmistavasta teollisuudesta lähtöisin oleva tuotetiedonhallinta. Ohjelmistoteollisuudessa on puolestaan kehitetty ohjelmistokehityksen luonteen takia menetelmiltään tuotetiedon hallinnasta poikkeava ohjelmistokonfiguraation hallinta hieman vastaaviin tarpeisiin. Työn tarkoituksena on selvittää, minkälaisia ratkaisuja ohjelmistotuotteiden teknisen tuoterakenteen mallintamiselle on olemassa ja miten ohjelmistotuotteen teknistä tuoterakennetta tulisi mallintaa tuoteportfolion hallinnassa.

Kirjallisuuskatsauksessa keskitytään pääasiassa ohjelmistokonfiguraation hallintaan. Erityisesti sen tapaan mallintaa ohjelmistoja ja siihen, kuinka se eroaa tuotetiedonhallinnasta. Lisäksi kirjallisuudessa tarkastellaan ohjelmiston mallintamista ohjelmistoarkkitehtuurin menetelmien avulla ja ohjelmistotuoteperheiden mallintamiseen käytettäviä menetelmiä.

Kirjallisuuskatsauksen lisäksi työssä selvitetään ohjelmistotuotteiden mallintamista case yrityksessä haastattelun ja kyselyn avulla. Case yrityksessä ilmenevät monet kirjallisuuden esittämät ohjelmistokonfiguraation hallinnan piirteet sekä sen eroavaisuudet tuotetiedonhallintaan.

Kirjallisuuden ja case yrityksestä tehtyjen havaintojen perusteella työssä esitetään ehdotus ohjelmistotuotteiden tuoterakenteen mallintamiseksi tuoteportfolion hallinnassa. Työn tulosten perusteella tuoteportfolion hallintaa varten tuotetiedonhallinnan ja ohjelmistokonfiguraation hallinnan integroimisesta olisi hyötyä. Tuoteportfolion hallintaa varten on myös oleellista selvittää mitä tietoa ohjelmistotuotteesta yrityksen eri toimijat tarvitsevat ja mikä olisi paras ratkaisu niiden dokumentointiin ja esittämiseen. Työn yleistettävyyttä heikentää vain yhden case yrityksen tutkiminen ja jatkotutkimusta olisi hyvä tehdä ohjelmistojen tuoterakenteen mallintamisesta eri tyyppisiä tuotteita ja palvelua tarjoavissa yrityksissä kattavamman kuvan saamiseksi aiheesta.

Modelling technical product structure of a software product

Abstract

The goal of product portfolio management is to cost-efficiently renew the product portfolio based on strategy. Successful product portfolio management requires that management of both product structure level and product life cycle portfolios. Many of the methods in product portfolio management are based on product data management, which has been tailored for hardware companies. Software industry has developed software configuration management as an answer to its similar needs. Due to the nature of software and its development the methods in software configuration management differ from the methods of product data management. The purpose of this bachelor’s thesis is to investigate existing solutions for modelling technical product structure of software and to make a suggestion on how software product structure should be presented in product portfolio management.

In the literature review the focus is primarily on software configuration management. Especially on its methods for modelling software product structure and how does it differ from product data management. The literature review also takes modelling methods from software architecture and software product line engineering into consideration.

In addition to the literature review an interview and a questionnaire was conducted in a case company on their methods for modelling software product structure. In the case company many of the characteristics of software configuration management and its differences to product data management could be detected in the case company.

Based on the literature review and the interview and questionnaire conducted in the case company this thesis suggests a method for modelling software product structure in product portfolio management. Based on the results integrating product data management and software configuration management could be useful for product portfolio management. For product portfolio management it is also essential to investigate what kind of information of the software product do different actors in the company need and how should it be documented in comparison to current methods. Generalization of the thesis is limited by using only one case company and additional research on the same topic in companies developing different kinds of software should be conducted for gaining a better overview on the topic.

see all

Subjects:
Copyright information: © Juho Mustakangas, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.