University of Oulu

The translation of cultural references and proper-name allusions in the Finnish subtitles of Gilmore Girls

Saved in:
Author: Vänni, Riikka1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201712213398
Language: English
Published: Oulu : R. Vänni, 2017
Publish Date: 2017-12-21
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kärkkäinen, Elise
Keisanen, Tiina
Reviewer: Kuure, Leena
Keisanen, Tiina
Description:
This study deals with the translation of cultural references and proper-name allusions from English to Finnish in the DVD-subtitles of Gilmore Girls. Its most important aim is to examine what types of methods have been used to translate the culture-bound items found in the so-called Gilmore-isms or, what type of relationship does the target text have with the source text and whether the translations are more foreignising or domesticating. In addition to this, the study examines the type of influence the needs of the receiver and the audiovisual format and the relationship between the source and the target culture have on translation and in which ways translation is associated with cultural and social power structures in society. The research questions are approached with the help of Translation Studies. A methodological basis has been sought especially from the research on allusions by Leppihalme and the methods of foreignisation and domestication by Venuti. In addition to this, the analysis draws from Reception Theory and the Study of Audiovisual Translation. 9 episodes from the 4th season of Gilmore Girls were analysed. There were 62 Gilmore-isms and 80 cultural references to music, films, television programmes, fictional characters, politicians and famous people found in the study material. Based on this study and earlier research, it can be claimed that culture-bound items are usually translated with foreignising methods when translating from English to Finnish in television series. This is believed to have to do with the socio-economic power of Anglophone countries, especially the United States, over marginal ones. Finnish viewers are also used to English expressions and the culture of Anglophone countries and, therefore, the use of U.S. American cultural references does not form a problem for the receiver. The audiovisual format has not affected the chosen translation methods as much as had been anticipated, thus space has not been a particularly significant factor for the translators which can also be seen in the translation methods chosen.
see all

Tässä tutkielmassa käsitellään kulttuuriviittausten sekä erisnimi-alluusioiden kääntämistä englannista suomeksi Gilmoren tyttöjen DVD-tekstityksissä. Sen perimmäisenä tarkoituksena on selvittää, millaisin metodein niin kutsutuista Gilmore-ismeista löydetyt kulttuurisidonnaiset viittaukset on käännetty, eli millainen suhde lähdetekstillä on kohdetekstiin ja ovatko käännökset kotouttavia vai vieraannuttavia. Lisäksi tutkielmassa selvitetään vastaanottajan tarpeiden ja audiovisuaalisen formaatin sekä lähde- ja kohdekulttuurin välisen suhteen vaikutusta käännöksiin ja millä tavoin kääntäminen liittyy yhteiskunnassa vallitseviin kulttuurisiin ja sosiaalisiin valtarakenteisiin. Tutkimuskysymyksiä lähestytään kääntämistutkimuksen keinoin. Metodista teoriapohjaa on haettu erityisesti Leppihalmeen alluusioiden tutkimuksesta, sekä Venutin kotouttamisen ja vieraannuttamisen strategioista. Tämän lisäksi analyysiosio ammentaa tietoa vastaanottotutkimuksesta, sekä audiovisuaalisen kääntämisen tutkimuksesta. Tutkimuksessa analysoitiin 9 Gilmoren tyttöjen jaksoa 4. tuotantokaudelta. Musiikkiin, elokuviin, televisio-ohjelmiin, fiktiivisiin hahmoihin, poliitikoihin sekä kuuluisuuksiin liittyviä Gilmore-ismeja löydettiin tutkimusmateriaalista 62 kappaletta ja niistä kulttuurisidonnaisia viittauksia 80 kappaletta. Tämän sekä aiempien tutkimusten perusteella voidaan väittää, että kulttuurisidonnaiset viittaukset käännetään useimmiten vieraannuttavasti silloin, kun käännetään englannista suomeksi televisiosarjoissa. Tämän uskotaan liittyvän englanninkielisten maiden, erityisesti Yhdysvaltojen omaamaan sosio-ekonomiseen valta-asemaan. Suomalaiset katsojat ovat myös tottuneet englanninkielisiin ilmaisuihin ja englanninkielisten maiden kulttuuriin, joten yhdysvaltalaisten kulttuuriviittausten käyttö sellaisenaan ei muodostu ongelmaksi katsojalle. Audiovisuaalinen formaatti ei ole vaikuttanut valittuihin käännösmetodeihin niin paljon kuin odotettiin, eli tila ei ole muodostunut merkittäväksi tekijäksi kääntäjille, mikä näkyy myös valituissa käännösmetodeissa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Riikka Vänni, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.