University of Oulu

Zweisprachigkeit und Unterricht der Nicht-Umgebungssprache : Eine Fallstudie über Deutschunterricht in Oulu und Finnischunterricht in Suomi-koulu München

Saved in:
Author: Akujärvi, Riina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, German Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.7 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201712213399
Language: German
Published: Oulu : R. Akujärvi, 2017
Publish Date: 2017-12-21
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Grasz, Sabine
Reviewer: Grasz, Sabine
Linderoos, Petra
Description:
Das Ziel dieser Arbeit ist, den Unterricht der Nicht-Umgebungssprache für zweisprachige Kinder mit Finnisch und Deutsch zu untersuchen. Für die Arbeit wurden zwei Beispielfälle gewählt: Finnischunterricht an der Suomi-koulu in München und muttersprachlicher Deutschunterricht in Oulu. Das Untersuchungsmaterial besteht aus 17 Interviews mit zweisprachigen Lernenden, ihren Eltern und den Lehrenden. Die Interviews wurden im Februar und März im Jahre 2015 entweder persönlich oder via Skype realisiert. Die Interviewfragen gründen sich auf den Theorien über die Zweisprachigkeit und den muttersprachlichen Unterricht der Nicht-Umgebungssprache. Den Lernenden, den Eltern und den Lehrenden wurden unterschiedliche Fragen gestellt, um z. B. herauszufinden, welche Sprachen in den Familien gesprochen werden, wie die Zweisprachigkeit zuhause unterstützt wird, wie die Einstellung der Lernenden zum Unterricht ist und ob die Befragten Entwicklungsideen zum Unterricht haben. Diese Arbeit zeigt, dass Zweisprachigkeit ein fundamentales, gesellschaftliches Phänomen ist und dass die Definition der Zweisprachigkeit komplex ist. Der Bedarf für Sprachbeherrschung in zwei oder mehreren Sprachen hat einen entscheidenden Einfluss auf die Entwicklung der Zweisprachigkeit des Kindes. Dabei ist die Rolle der Eltern bei der Entwicklung der Zweisprachigkeit ihres Kindes bedeutend: die Entscheidung den vielfältigen Input der Nicht-Umgebungssprache zu sichern, verlangt von den Eltern viel Engagement. Im Gegensatz zu Deutschland ist in Finnland der muttersprachliche Nicht-Umgebungsspracheunterricht landesweit gesetzlich geregelt und im nationalen Rahmencurriculum verankert, außerdem unterstützt der finnische Staat auch den Suomi-koulu–Unterricht im Ausland. Muttersprachlicher Nicht-Umgebungssprachunterricht unterstützt die sprachliche und kulturelle Entwicklung des zweisprachigen Kindes und er ermöglicht der Familie an einer Gemeinschaft mit ähnlichem Sprach- und Kulturhintergrund teilzuhaben. Der Unterricht bringt den zweisprachigen Lernenden Nutzen beim Lesen und Schreiben, weil die Nicht-Umgebungssprache außerhalb des Unterrichts oft nur durch Hören und Sprechen verwendet wird. Die vielfältigen Kenntnisse, die im Unterricht gelernt werden, machen es für den Lernenden leichter, die Nicht-Umgebungssprache zu verwenden. Viele von den befragten Lernenden sagen, dass sie Sicherheit bei der Verwendung der Nicht-Umgebungssprache durch den Unterricht bekommen haben. Der Unterricht unterstützt auch die Entwicklung der zweisprachigen und -kulturellen Identität der Lernenden. In Suomi-koulu München wird die finnische Kultur z. B. durch Traditionen und gemeinschaftlichen Feste aufrechterhalten. Laut der Interviews halten die Lernenden und ihre Eltern den Unterricht für wichtig und sie denken, dass es Nutzen von dem Unterricht in der Zukunft geben wird. Diese Arbeit nützt vor allem den Befragten und den von den Befragten vertretenen Organisationen. Die Untersuchung bietet den Veranstaltern des muttersprachlichen Nicht-Umgebungsspracheunterrichts Perspektiven zur Entwicklung an. Mithilfe dieser Arbeit können auch andere Zweisprachige und die Menschen in ihrer Umgebung Zweisprachigkeit und die Wichtigkeit der Unterstützung der Zweisprachigkeit tiefer verstehen. Zusammengefasst kann behauptet werden, dass Zweisprachigkeit aus den Sprachkenntnissen, aber auch aus einer sprachlichen und kulturellen Identität besteht. Muttersprachlicher Nicht-Umgebungsspracheunterricht spielt eine große Rolle bei der Unterstützung dieses Komplexes.
see all

Opinnäytetyössä tutkitaan kaksikielisten lasten (suomi-saksa) toisen äidinkielen (ei-ympäristökielen) opetusta: Suomi-koulu–opetusta Münchenissä sekä saksanopetusta Oulussa. Tutkimusaineisto koostuu 17 kaksikielisten oppilaiden, heidän vanhempiensa sekä opettajien haastattelusta. Haastattelut toteutettiin joko kasvotusten tai Skypen välityksellä helmi- ja maaliskuussa 2015. Haastattelukysymykset perustuivat teoriaan kaksikielisyydestä sekä toisen äidinkielen opetuksesta. Oppilaille, vanhemmille ja opettajille oli laadittu keskenään erilaiset kysymysrungot, joiden avulla selvitettiin mm. perheiden kielitaustaa, kaksikielisyyden tukikeinoja kotona, oppilaiden asennoitumista opetukseen sekä haastateltavien kehitysehdotuksia opetusta varten. Tutkimus osoittaa, että kaksikielisyys on perustavanlaatuinen yhteiskunnallinen ilmiö ja sen määritelmä on monimuotoinen. Lapsen kaksikielisyyden kehitykseen vaikuttaa ratkaisevasti ympäristön synnyttämä tarve kahden tai useamman kielen hallintaan. Vanhempien rooli lapsensa kaksikielisyyden kehityksessä on merkittävä: ei-ympäristökielen tarjonnan monipuolisuuden turvaaminen on päätös, joka vaatii vanhemmilta vaivannäköä. Toisin kuin Saksassa, kaksikielisten toisen äidinkielen opetus on Suomessa lakisääteistä ja Suomen valtio tukee myös ulkosuomalaisten Suomi-koulu–opetusta. Toisen äidinkielen opetus tukee kaksikielisen lapsen kielellistä ja kulttuurista kehitystä sekä tarjoaa koko perheelle mahdollisuuden olla osa yhteisöä, jolla on samankaltainen kieli- ja kulttuuritausta. Toisen äidinkielen opetus hyödyttää kaksikielisen oppilaan luku- ja kirjoitustaitoa, sillä usein ei-ympäristökieltä käytetään opetuksen ulkopuolella ainoastaan suullisesti. Opetuksessa karttuvat monipuoliset tiedot ja taidot alentavat myös kynnystä käyttää toista äidinkieltä. Moni haastateltu oppilas kertoi saaneensa opetuksesta lisää itsevarmuutta käyttää toista äidinkieltään. Opetus tukee lisäksi oppilaan kaksikielisen ja -kulttuurisen identiteetin muodostumista. Esimerkiksi Münchenin Suomi-koulussa pidetään yllä suomalaista kulttuuria perinteiden ja yhteisten juhlien kautta. Haastatteluista käy ilmi, että oppilaat ja heidän vanhempansa kokevat opetuksen merkitykselliseksi ja ajattelevat, että toisen äidinkielen opetuksesta on hyötyä myös tulevaisuutta ajatellen. Opinnäytetyö hyödyttää ensisijaisesti haastateltuja henkilöitä ja heidän edustamiaan organisaatioita. Lisäksi tutkimus tarjoaa näkökulmia toisen äidinkielen opetuksen järjestäjille. Tutkimus voi auttaa myös muita kaksikielisiä ja heidän lähipiiriään ymmärtämään syvemmin kaksikielisyyttä ja kaksikielisyyden tukemisen merkitystä. Yhteenvetona voidaan todeta, että kaksikielisyys muodostuu paitsi tietotaidosta, myös kielellisestä ja kulttuurisesta identiteettistä. Toisen äidinkielen opetus on olennainen tekijä tämän kokonaisuuden tukemisessa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Riina Akujärvi, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.