University of Oulu

Ikäihmiset ja tablettitietokoneet : kohdatut haasteet ja laitteeseen liittyvä oppiminen kirjastossa

Saved in:
Author: Koutaniemi, Satu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Information Studies
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201712213404
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Koutaniemi, 2017
Publish Date: 2017-12-21
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kortelainen, Terttu
Reviewer: Kortelainen, Terttu
Enwald, Heidi
Description:
Tässä laadullisessa pro gradu -tutkielmassa on tarkoitus lisätä ymmärrystä ja tarkastella sitä, millaisia haasteita ja ongelmia ikäihmiset kohtaavat käyttäessään tablettitietokonetta. Tutkimuksessa selvitetään ikäihmisten osalta myös tabletin käyttöön liittyvää oppimista sekä sitä, millainen oppimispaikka kirjasto on ikäihmisten tabletin käytön opettelussa. Tutkimuskysymykset ovat: 1. Millaisia ongelmia ja haasteita ikäihmisillä on tabletin käytön suhteen? 2. Millaista tabletteihin liittyvä oppimisen tarve on ikäihmisillä? 3. Millainen oppimispaikka kirjasto on ikäihmisten kannalta? Yhteiskunnan tarjoamat julkiset palvelut tapahtuvat yhä enenevissä määrin internetin välityksellä, joten myös ikäihmisten on saavutettava tabletin käytön osalta tietynlainen taso pärjätäkseen arjessa ja pystyäkseen saavuttamaan tarvitsemansa palvelut. Mikäli ikäihminen on käyttänyt tablettia vähän tai ei ollenkaan, niin usein he tarvitsevat sen opetteluun opastusta. Eräs vaihtoehto oppia ja saada opastusta on kirjasto. Tutkimusta voivat hyödyntää esimerkiksi laitevalmistajat ja ottaa huomioon ja kehittää tablettia ikäihmisille sopivammiksi tai vaikkapa kirjastot, jotka järjestävät ikäihmisille suunnattuja opastustapahtumia. Yhtenä tärkeänä hyötynä on keskustelun jatkuminen perinteisten ja sähköisten palvelujen osalta. Empiirinen tutkimus toteutettiin ikäihmisten tabletinkäyttöön liittyvien haasteiden ja ongelmien kartoittamiseksi havainnoimalla kolme eri opastustapahtumaa Oulun kaupunginkirjaston pääkirjastossa ja Myllyojan kirjastossa vuosina 2016–2017. Lisäksi haastateltiin samojen kirjastojen henkilökuntaan kuuluvia, jotta saatiin selville, millaista tabletteihin liittyvä oppimistarve on sekä millaisia oppimispaikkoja kirjastot ovat ikäihmisten kannalta. Tutkimuksessa kävi ilmi, että ikäihmiset kohtaavat tabletin käytön osalta paljon haasteita ja ongelmia, erityisesti tabletin perustoimintojen ja sovellusten osalta. Tabletti ei ole vielä tutuksi tullut laite ikäihmisille ja sen käytölle täytyy olla jonkinlainen tarve käytön vakiintumiseksi. Kirjastojen ikäihmisille suunnatut, tabletteihin liittyvät opastustapahtumat ovat yleinen tapa hakea apua kohdatuissa haasteissa ja ongelmissa sekä oppia tabletin käyttöä. Tuen tarpeen tärkeys ja henkilökohtainen opastus nousivat tärkeiksi tekijöiksi tabletin käytön opettelussa. Opastustilaisuuksissa on tärkeää edetä tarpeeksi hitaasti, jotta ikäihmiset ehtivät kysyä neuvoa ja omaksua opittavat asiat. Tablettiin liittyville opastustilaisuuksille on selkeästi tarvetta. Ikäihmiset mieltävät kirjastot paikoiksi, joissa uskaltaa kysyä neuvoa ja joissa voi oppia yhdessä vertaisten kanssa. Mikäli kirjastoilla olisi enemmän resursseja, opastustilaisuuksia voisi järjestää myös niissä kirjastoissa, joissa opastuksia ei vielä ole ollut. Tarvetta olisi opastuksien lisäksi myös digitaaliseen lukutaitoon ja tietoturvaan liittyvälle tiedolle. Kirjastojen opastustilaisuuksiin tulleet ikäihmiset olivat kiinnostuneita opettelemaan tabletin käyttöä haasteista huolimatta. On kuitenkin muistettava, että kaikki ikäihmiset eivät välttämättä pysty tai halua ottaa tablettia käyttöönsä, joten myös tämä täytyisi huomioida palveluja suunniteltaessa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Satu Koutaniemi, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.