University of Oulu

Liikkuva hammashoitoyksikkö : ratkaisu palveluasunnoissa asuvien ikääntyvien ehkäisevään suunterveydenhoitoon?

Saved in:
Author: Ruotsalainen, Hanna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201801031001
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Ruotsalainen, 2017
Publish Date: 2018-01-03
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää kirjallisuuskatsauksen avulla, miten liikkuvan hammashoitoyksikön avulla voidaan parantaa suun terveyttä. Tehtävänä on kuvailla liikkuvan hammashoitoyksikön toimintaa suunterveyden edistämisessä. Kirjallisuuskatsauksen tiedonhaku toteutettiin syksyllä 2017 seitsemään eri tietokantaan, joita olivat Cinahl, Scopus, Medic, Web Of Science, Cochrane, Pubmed sekä Rural and Remote Health. Hakulausekkeet muodostettiin aihealueeseen kuuluvien synonyymien avulla. Hakutuloksia rajattiin ennalta määrättyjen sisäänotto- ja poissulkukriteerien avulla. Lopulliseksi tutkimusten määräksi tähän kirjallisuuskatsaukseen saatiin kuusi kansainvälistä alkuperäistutkimusta.

Tutkimusten perusteella liikkuvan hammashoitoyksikön toimintaa suun terveyden paran-tamisessa voidaan kuvata ja jäsentää neljän tekijän avulla: hoitoon pääsyn esteet ja sen seuraukset, ennaltaehkäisevät toimenpiteet ja niiden vaikutukset suun terveyteen, liikkuvan hammashoitoyksikön edut sekä liikkuvan hammashoitopalvelun saatavuus ja käyttö.

Liikkuvan hammashoitoyksikön etuina mainittiin muun muassa liikkuvan hammashoito-yksikön käytännöllisyys, kustannussäästöt, ajan säästäminen sekä oman itsenäisyyden lisääntyminen. Sen käyttö on korvaamatonta henkilöille, joilla on vaikeuksia saada hammashoitoa esimerkiksi vajaakykyisyytensä takia.

Liikkuvan hammashoitoyksikön suun terveyttä edistävästä toiminnasta saatava tieto voi auttaa päättäjiä valitsemaan mielekkäämmän suunhoidon toimintamallin, joka edistäisi epätasa-arvoisessa asemassa olevien ikääntyvien suunterveyttä. Tutkimusten perusteella olisi mielekästä järjestää liikkuvan hammashoidon avulla siinä tarjottujen ehkäisevien hammashoitotoimenpiteiden lisäksi koulutusta, jolla vahvistettaisiin hoitohenkilöstön osaamista ehkäisevään suunterveyden päivittäiseen hoitoon ikääntyneiden, vajaakuntois-ten ihmisten auttamisessa. Liikkuvan hammashoitoyksikön antama hoitomalli edistää en-naltaehkäisevien palvelujen oikea-aikaista ja riittävää toteutumista vajaakuntoisten ikään-tyneiden kohdalla tarjoamalla vaihtoehtoisia hammashoitopalveluita.

see all

Subjects:
Copyright information: © Hanna Ruotsalainen, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.