University of Oulu

Opiskelijaohjaus ohjaajan näkökulmasta ohjatussa harjoittelussa

Saved in:
Author: Juvonen, Sari1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201801031002
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Juvonen, 2017
Publish Date: 2018-01-04
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tämän katsauksen tarkoituksena on saada tietoa ohjaajien näkökulmista opiskelijaohja-uksesta ohjatussa harjoittelussa. Tiedonhaku toteutettiin CINAHL-, Scopus-, Arto- ja Medic- tietokannoista vuosilta 2010–2017. Varsinaiseen tulososioon valikoitui seitsemän tieteellistä artikkelia, jotka analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysimenetelmällä. Tulosten pääkäsitteeksi muodostui opiskelijaohjausosaaminen. Opiskelijaohjausosaamiseen liittyivät vahvasti vuorovaikutus ja resurssit. Ohjaajat kokivat vuorovaikutuksen kautta mahdollistavansa opiskelijalle tämän itsenäisen työskentelemisen. Ohjauskeskustelu, opiskelijalle tuen antaminen ja ohjaajien tarve saada tukea tapahtui vuorovaikutuksen kautta. Resursseina ohjaajat kokivat oman hyvän ohjausmotivaationsa. Ohjaajat halusivat panostaa kokonaisuutena suunnitelmalliseen ohjaukseen. He kuitenkin tasapainottelivat työn ja ohjauksen välillä, jolloin ohjaukselle ei välttämättä jäänyt niin paljon aikaa kuin ohjaajat olisivat halunneet. Ohjaajat kokivat tarvitsevansa koulutusta opiskelijaohjauksessa. Koulutuksen avulla ohjaajat kokivat ohjaavansa opiskelijaa laadukkaammin ja pystyvänsä tukemaan opiskelijan oppimisprosessia paremmin. Myös työyhteisön osuus opiskelijaohjauksessa on huomioitava. Työyhteisön ja johdon tuki opiskelijaohjaajille oli suuri voimavara. Jatkossa olisi mielestäni hyvä vertailla suomalaista tai pohjoismaista ja ulkomaista opiskelijanohjausta. Näiden erojen ja yhtäläisyyksien esille tuominen toisi arvokasta tietoa kansainvälisesti opiskelijaohjausosaamisesta. Opiskelijaohjausta tulisi myös kehittää Suomessa yhtenäisemmäksi.
see all

Subjects:
Copyright information: © Sari Juvonen, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.