University of Oulu

Varahenkilöstöön kuuluvan sairaanhoitajan osaaminen vuodeosastoilla

Saved in:
Author: Arvola, Minna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201801031004
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Arvola, 2017
Publish Date: 2018-01-04
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän tutkielman tarkoituksena oli kirjallisuuskatsauksen avulla saada tietoa varahenkilöstöön kuuluvan sairaanhoitajan osaamistarpeista sairaalan vuodeosastoilla. Tiedonhakuun käytettiin Arto, Medic, Medline, Scopus ja CINAHL -tietokantoja sekä Oulun yliopiston kirjaston Oula-Finnaa ja Google Scholaria. Kirjallisuuskatsaukseen valikoitui kaksi artikkelia ja kaksi Pro gradu -tutkielmaa. Aineisto analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysimenetelmällä.

Kirjallisuuskatsauksen teoreettiseksi yläkategoriaksi muodostui varahenkilöstössä toimivan hoitajan osaaminen. Yläkategorioiksi muodostuivat varahenkilöstössä toimivan hoitajan osaamisen mahdollisuudet ja haasteet, hoitajan ominaisuudet, työn vaikutukset osaamiseen ja perehdytyksen vaikutus osaamiseen. Tämän katsauksen mukaan varahenkilöstöön kuuluvan hoitajan osaamisen tulee olla laaja-alaista ja hänen on hyvä päästä sekä käyttämään että kehittämään omaa ammattitaitoaan niissä yksiköissä, missä hän kiertää. Osaamisen suurimmaksi haasteeksi nousi epävarmuus omia taitoja ja tietoja kohtaan. Erilaiset persoonallisuuden piirteet ja suositeltavat kyvyt, mitä varahenkilöstössä toimivalla hoitajalla olisi hyvä olla, korostuivat katsauksessa. Nämä ominaisuudet, kuten joustavuus, sopeutuvaisuus ja kyky tarttua työhön, auttavat selviämään työstä. Vaikka varahenkilöstöön kuuluvat hoitajat työskentelevät usein siellä, missä on kiire, nähtiin työ monipuolisena ja uutta opettavana.

Varahenkilöstöön kuuluvien hoitajien osaamista on tutkittu todella vähän. Näillä hoitajilla voi olla iso rooli uusien hoitokäytänteiden ja muun tiedon levittämisessä sairaalan sisällä. Heidän perehdytyksen merkitys korostuu niin osaamisessa, työn tekemisessä kuin työssä viihtymisessä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Minna Arvola, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.