University of Oulu

Teknologiapohjainen psykososiaalinen tuki muistisairaiden henkilöiden omaishoitajille

Saved in:
Author: Kemppainen, Jenny1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201801031005
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Kemppainen, 2017
Publish Date: 2018-01-04
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatin tutkielman tarkoituksena on selvittää, millaisia teknologiapohjaisia psykososiaalisen tuen muotoja on olemassa muistisairaiden henkilöiden omaishoitajille. Lisäksi työssä on tarkoitus arvioida tukitoimien vaikuttavuutta omaishoitajien kokemaan kuormittuneisuuteen. Työn tavoitteena on koota yhteen tietoa psykososiaalisen tuen vä-littämisen keinoista ja saada tietoa interventioiden vaikuttavuudesta omaishoitajien kokemaan kuormittuneisuuteen. Tulosten perusteella kunnat, kaupungit, järjestöt sekä sosiaali- ja terveysalalla toimivat yritykset pystyvät kehittämään omaishoitajille suunnattua palvelutarjontaa.

Tutkimusaineisto kerättiin kirjallisuushaun avulla seuraavista kansainvälisistä hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tietokannoista: CINALH (Ebsco), PubMed, Ovid Medline ja Cochrane Library sekä Google Scholar. Lopulliseen tarkasteluun valikoitui yhteensä kymmenen vertaisarvioitua kokotekstiversiona saatavilla olevaa tutkimusartikkelia, jotka on julkaistu vuosina 2013–2017. Tutkimusaineisto analysoitiin yhdistellen ja vertaillen keskenään tutkimuskysymysten asettamassa viitekehyksessä.

Tutkielman tulosten perusteella muistisairaiden henkilöiden omaishoitajille on tarjolla vertaistukea, stressinhallintaa, ongelmanratkaisua sekä muistisairauksiin liittyvää informaatiota sisältäviä psykososiaalisen tuen interventioita monipuolisesti teknologisia menetelmiä hyödyntäen. Interventioiden vaikuttavuus omaishoitajien kokemaan kuormittuneisuuteen oli positiivisen suuntaista, tosin ainoastaan kahdessa tutkimuksessa tuotiin esiin kuormittuneisuutta lievittäviä tilastollisesti merkitseviä tuloksia. Monimuotoiset, useita menetelmiä sisältävät interventiot ovat tutkielman tulosten perusteella edelleen suosittuja tukimuotoja muistisairaiden henkilöiden omaishoitajille, sillä niiden vaikuttavuudesta on saatu eniten hyviä tuloksia.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jenny Kemppainen, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.