University of Oulu

Sosiaalinen pääoma ja sen vaikutus lapsen koulumenestykseen

Saved in:
Author: Ellisi, Mariam1; Torvinen, Hanne1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201801101039
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Ellisi; H. Torvinen, 2017
Publish Date: 2018-01-11
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkielman tarkoituksena on selvittää mitä on sosiaalinen pääoma ja miten se vaikuttaa lapsen koulumenestykseen peruskoulussa. Tutkielmassa perehdytään kolmeen eri sosiaalisen pääoman käsitteeseen sosiologian näkökulmasta, ja näitä apuna käyttäen luodaan tähän tutkielmaan soveltuva käsite. Tavoitteena on tätä käsitettä apuna käyttäen selittää, miten sosiaalinen pääoma muodostuu ja miten se vaikuttaa lapsen koulumenestykseen. Tässä tutkielmassa pyrimme vastaamaan kolmeen tutkimuskysymykseen: 1. Mitä on sosiaalinen pääoma? 2. Miten sosiaalinen pääoma muodostuu lapsuudessa? 3. Miten sosiaalinen pääoma on kytköksissä koulumenestykseen?

Valitsimme kolmen eri tunnetun tutkijan näkökulmaan perustuvat teoriat sosiaalisen pääoman käsitteestä. Pierre Bourdieun käsite sosiaalisesta pääomasta perustuu suhteiden kerryttämiseen yhteiskunnassa, mikä nostaa yksilön asemaa ylöspäin. Hänen mielestään yhteiskunnan luokkarakenteita ja mekanismeja tarkastelemalla saadaan tietoa siitä miten erilaisia pääoman muotoja hallitsevat luokat saavat itselleen ja siirtävät lapsilleen. Robert D. Putnamin mukaan yhteisöllä on yksilöä suurempi merkitys sosiaalisen pääoman hankinnassa. Hän painottaa perhe- ja ystävyyssuhteiden roolia ja yhteisöllistä luottamusta toimivassa yhteiskunnassa. James J. Colemanin mukaan sosiaalinen pääoma on enemmän yksilön kuin yhteisön ominaisuus. Coleman perusteli sosiaalisen pääoman olevan aineetonta, sillä se kehittyy ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa.

Tutkielmassa keskitytään kotona muodostuneeseen sosiaaliseen pääomaan. Päädyimme aiempaa tutkimusta hyödyntäen keskittymään lukutaidon, vanhempien sosioekonomisen aseman, luottamuksen, vanhempien osallisuuden kotona sekä motivaation merkitykseen sosiaalisen pääoman ja koulumenestyksen välisessä suhteessa. Tutkielmassa tuli esille vanhempien aktiivisen ajankäytön merkittävyys lastensa kanssa, mikä vaikutti positiivisesti muihin edellä mainittuihin osatekijöihin. Kotona luotu vahva sosiaalinen pääoma toimii perustana monille siinä hetkessä, ja myöhemmässä elämässä tarvittaville taidoille, esimerkiksi lukutaidon kehittymisessä ja työhaastatteluihin pääsemisessä.

Social capital and its influence on a child’s academic achievement

Abstract

The purpose of this study is to examine what social capital is and how it affects a child’s academic achievement in comprehensive school. This study will focus on three different concepts of social capital from different perspectives. The concept of social capital used in this study is based on these three theories and applied to answer to following research questions of this study: What is social capital? 2. How is social capital formed in childhood? 3. How is social capital connected to a child’s academic performance?

We chose three different viewpoints based on three researchers and their theories. Pierre Bourdieu’s concept of social capital concentrates on the importance of relationships that have an influence on an individual’s social status. Bourdieu argues that observing class structures provides information on how different classes in power gather forms of capital for themselves and transfer the capital to their children. According to Robert D. Putnam community has a more significant role than the individual in acquiring social capital. He emphasizes the importance of family ties, friendships and communal trust in an efficient society. According to James J. Coleman, social capital is more a quality of an individual. Coleman argues that social capital is abstract because it develops through interaction between individuals.

In this study, the focus is on social capital formed at home. The study focuses on literacy, parent’s socio-economical background, trust, parental involvement at home and motivation and their relationship with a child’s academic achievement. Parents’ active presence at home with their children has a positive impact on the previously mentioned components. Strong social capital created at home works as a foundation for numerous skills in the present and future life, for example developing literacy and enables more work interviews.

see all

Subjects:
Copyright information: © Mariam Ellisi; Hanne Torvinen, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.