University of Oulu

Automaation oppimisympäristön tietomallinnus

Saved in:
Author: Hämeenniemi, Markus1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Process Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201801101041
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Hämeenniemi, 2018
Publish Date: 2018-01-10
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Hiltunen, Jukka
Reviewer: Hiltunen, Jukka
Description:
Tämä diplomityö tehtiin DigiAuto-hankkeeseen ja sen tavoitteena oli muodostaa mahdollisimman laaja ylätason kuvaus eli tietomalli Oulun alueelle perustettavasta automaation oppimisympäristöstä. Tarkoituksena oli hyödyntää työn tuloksena saatua tietomallia hankittavan tietojärjestelmän määrittelyissä ja yrityksille lähetettävien tarjouspyyntöjen liitteenä. Tavoitteena oli myös selvittää, miten tällainen ainutlaatuinen automaation oppimisympäristökokonaisuus saadaan kuvattua ja dokumentoitua siten, että sitä voidaan hyödyntää tietojärjestelmän käyttöönoton aikana. Työn teoriaosuudessa käsitellään oppimisympäristöjä ja niiden merkitystä oppimisessa, käydään läpi tietoon ja tietomallinnukseen liittyviä käsitteitä sekä tietojärjestelmien toteutusta ja käyttöönottoa. Varsinaisten työn tulosten esittämiseen päätettiin käyttää rakenteeltaan hierarkkista tietomallia. Tietomalliin tarvittavat tiedot kerättiin Oulun ammattikorkeakoululta, Oulun seudun ammattiopistolta, Oulun aikuiskoulutuskeskukselta ja Oulun yliopistolta haastattelututkimuksen avulla. Saatujen tietojen perusteella muodostettiin aluksi laaja käsitekartta, johon haastattelutiedot koottiin. Näiden tietojen muokkaamisen jälkeen tuloksena saatiin hierarkkinen tietomalli, jota hyödynnettiin pienin ulkoasullisin muutoksin suoraan yrityksille lähetettyjen tarjouspyyntöjen liitteenä. Tietomallin tarkoituksena oli tuottaa potentiaalisille järjestelmätoimittajille tietoa siitä, millainen on se toimintaympäristö, johon kyseistä tietojärjestelmää ollaan hankkimassa. Tämän perusteella yritykset pystyivät paremmin arvioimaan oman kykynsä järjestelmän toimitukseen.
see all

This thesis was produced as a part of DigiAuto project and the aim of it was to form the widest possible upper level description i.e. data model of automation learning environment to be established in the Oulu region. The purpose was to utilize the resulting data model in the specifications of the information system required and use it as an attachment of the bids for the companies. The aim was also to find out how this unique automation learning environment can be represented and documented in such a way that it can be utilized during the implementation of the information system. The theoretical part of the thesis deals with learning environments and their importance in learning. Also concepts of knowledge and data modeling as well as the implementation of information systems are discussed. It was decided to use a hierarchical data model to represent the results of the thesis. The information needed for the data model was collected through an interview study from Oulu University of Applied Sciences, the Oulu Vocational College, the Oulu Adult Education Center and the University of Oulu. Based on the information obtained, an extensive concept map was initially formed on which the interview data was gathered. After editing this information, a hierarchical data model was obtained. After few visual modifications, the data model was directly attached to the bidding requests sent to companies. The purpose of the data model was to provide information for potential system vendors about the environment for which the information system is being acquired. This helped the companies to be able to assess their ability to deliver an appropriate system.
see all

Subjects:
Copyright information: © Markus Hämeenniemi, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.