University of Oulu

”Jos nainen tanssii, se on ihan normaalia, mutta jos mies tanssii, se on joko tosi outoa tai tosi cool” : sukupuoli ja sukupuolittavat käytännöt tanssissa

Saved in:
Author: Kallunki, Kamilla1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201801131070
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Kallunki, 2018
Publish Date: 2018-01-18
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Suvilehto, Pirjo
Reviewer: Kyrönlampi, Taina
Suvilehto, Pirjo
Description:
Tanssi on liikkeen tekemistä merkittäväksi. Tanssi syntyy ja koetaan sisältä päin, eikä ole pelkästään ulkoista. Myös sukupuoli-identiteetti on kokemuksellista ja liittyy tuntemukseen ruumiistamme ja kehollisuudestamme. Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää, miten tanssi ja sukupuoli liittyvät toisiinsa, ja millaisia sukupuolittavia käytäntöjä tanssissa ilmenee Oulun yliopiston kasvatustieteen tiedekunnan opiskelijoiden kokemana. Tanssikasvatus on sekä liikunta- että taidekasvatusta, johon liittyy myös kulttuurikasvatus. Tanssiessaan ihminen ilmaisee monia eri asioita, kuten tunteitaan ja omaa itseään sekä toimii vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Ihminen saa ja luo kokemuksia sekä tuntee koko kehollaan. Ruumis, kehollisuus ja kokemuksellisuus ovat tärkeitä sekä tanssissa että sukupuolessa. Sukupuolen määritteleminen on vaikeaa, sillä ihmisillä on erilaisia näkemyksiä siitä, miten sitä tulkitaan. Sukupuoli-identiteettimme ovat tapoja ilmaista kehoamme, ja kokemuksellisuus sekä kehollisuus vaikuttavat sukupuolen performanssiin. Tutkimuksen vastaukset kerättiin kyselylomakkeen avulla Oulun yliopiston kasvatustieteen tiedekunnan opiskelijoilta. Kyselylomakkeen vastaukset kerättiin vuoden 2017 helmikuun aikana ja vastauksia kyselyyn tuli yhteensä 46 kappaletta. Tutkimus on laadullinen ja sisältää fenomenologisia piirteitä, mutta ei edusta mitään tiettyä metodologiaa. Tulokset on analysoitu sisällönanalyysia käyttäen eli vastaukset tutkimusongelmiin on muodostettu kategorisointia käyttäen. Tutkimuksessa on myös viitteitä määrällisestä analyysista. Yleisesti sukupuoli näkyi vastauksissa oletetuissa sukupuolirooleissa ja käytösmalleissa, sukupuolittavissa käytännöissä ja osittain ympäristön vaikutuksessa. Tanssin ja sukupuolen yhteys näkyi tanssin leimautumisessa ja leimaamisessa, ryhmien ja henkilöiden määrinä tanssissa, oletetuissa (sukupuoli)rooleissa ja käytösmalleissa sekä ympäristön vaikutuksessa. Sosiaalisten normien ja ympäristön vaikutus näkyi oletetuissa (sukupuoli)rooleissa ja käytösmalleissa sekä yleisesti ympäristön vaikutuksena. Sukupuolittavia käytäntöjä ilmeni tanssissa sukupuolittavana puheena, tapoina ja toimintana. Sukupuolittava puhe oli joko suoraan tai selän takana tapahtuvaa huutelua, kiusaamista ja kommentointia. Sukupuolittavat tavat ja toiminta näkyivät tanssivien miesten ja poikien vähättelynä, mutta myös heidän arvostuksenaan, turhana ryhmien jaotteluna sukupuolen mukaan, epämiellyttävänä kontaktina, objektivointina ja tanssien hakutilanteissa. Tulosten perusteella voidaan päätellä, että tanssi ja sukupuoli liittyvät toisiinsa ainakin jollakin tasolla, ja että tanssissa ilmenee sukupuolittavia käytäntöjä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Kamilla Kallunki, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.