University of Oulu

Jaettu pedagoginen yhteistyö : päiväkodin johtajien käsitykset pedagogisesta yhteistyöstä varhaiserityisopettajan kanssa

Saved in:
Author: Kailasuo, Marja1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201801131079
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Kailasuo, 2018
Publish Date: 2018-01-18
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Takala, Marjatta
Reviewer: Takala, Marjatta
Viljamaa, Elina
Description:
Tämän pro gradun tarkoituksena on selvittää, millaisia käsityksiä päiväkodin johtajilla on pedagogisesta yhteistyöstä varhaiserityisopettajien kanssa. Tutkimuksessa haluttiin myös selvittää, miten Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ohjaavat yhteistyötä heidän välillään. Tutkimuksessa haetaan tietoa päiväkodin johtajien käsityksistä jaetusta pedagogisesta johtajuudesta. Jaettu pedagoginen johtajuus toimii tutkimuksessa pedagogisen yhteistyön määrittelemisen apuna. Tutkimus jakaantuu kahteen teoriaosaan. Ensin tutkimuksessa kuvataan yhteistyön määrittelyä, yhteistyötä varhaiserityisopettajan kanssa sekä yhteistyötä estäviä, edistäviä ja kehittäviä tekijöitä. Toinen teoriateema on pedagogisen johtamisen jakaminen, jossa käsitellään pedagogista ja jaettua johtajuutta sekä lopuksi jaetun pedagogisen johtajuuden rakentumista. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että pedagogista johtamista arvostetaan ja sitä pidetään tärkeänä johtamisvastuuna päiväkodin johtajan työssä. Pedagogiselle johtamiselle jää kuitenkin edelleen liian vähän aikaa arjen työssä. Pedagoginen johtajuus tarvitsee toteutuakseen yhteisesti jaetut visiot ja strategiat varhaiskasvatustoiminnasta sekä jatkuvan pedagogisen keskustelun mahdollistamisen työyhteisössä. Pedagogisen johtamisen vastuita tulisi jakaa. Varhaiserityisopettaja nähtiin tässä varteenotettavana kumppanina. Lisäksi tutkimuksessa havaittiin päiväkodin johtajien ja varhaiserityisopettajien välisen pedagogisen yhteistyön olevan vielä melko selkiytymätöntä. Tähän saattoi osaltaan vaikuttaa se, että varhaiserityisopettajien työtä johdetaan hallinnollisesti eri kautta. Yhteistyö oli kehittymässä tarkoituksenmukaisemmaksi. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden hyödyntäminen yhteistyön välineenä oli vasta kehittymässä. 
see all

The aim of this pro gradu is to find out which kind perceptions the day-care center administrative have about pedagogical cooperation with Early Childhood Education special teachers. The study also wanted to find out how the basis of Early Childhood Education plan guides the cooperation between the administrative leader and teachers. The research seeks information about the perceptions of day-care center administrative leaders concerning distributed pedagogical leadership. In this research the shared leadership runs for to help in defining pedagogical cooperation. The research is divided into two theoretical parts. First, the study describes the definition of co-operation, co-operation with early childhood teacher, and factors that prevent, promote and develop the co-operation. The second theoretical theme is distributed pedagogical leadership, which deals with pedagogical and shared leadership. Finally the study deals with how distributed pedagogical leadership is constructed. The results of the study showed that pedagogical management is valued and is considered to be a major responsibility for leadership in the work of a day-care center administrative leader. There is constantly too little time for pedagogical management at everyday work. Commonly shared visions and strategies of ECE are needed for achieving real pedagogical leadership. Also continuous pedagogical discussion in the work community is required. Pedagogical leadership responsibilities should be shared. Here a teacher in special ECE is seen as a worthy partner. In addition, the study found pedagogical co-operation between day-care center administrative leaders and ECE special teachers to be fairly unclear. This could be due to the fact that the work of ECE special teachers is managed administratively across the board. Co-operation was developing more appropriate. Utilizing the Basics of ECE as a tool for cooperation was just emerging.
see all

Subjects:
Copyright information: © Marja Kailasuo, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.