University of Oulu

Lapsen kielellinen kehitys : miten päiväkotitoiminnalla voidaan vaikuttaa siihen

Saved in:
Author: Vaara, Reetta1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201801181100
Language: Finnish
Published: Oulu : R. Vaara, 2018
Publish Date: 2018-01-18
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Kandidaatin tutkielmani on teoreettinen kirjallisuuskatsaus, jonka tarkoituksena on tutkia lasten kielenkehittymistä sekä sitä, miten kielenkehitystä ja siihen liittyviä mahdollisia kielellisiä vaikeuksia voitaisiin tukea päiväkodissa. Ongelmana on lasten erityisen tuen tarpeen kasvaminen viime vuosina. Myös uudessa varhaiskasvatussuunnitelmassa korostetaan lasten kielellisten taitojen ja valmiuksien vahvistamista. Siksi olisi erityisen tärkeää kiinnittää huomiota lapsen kielenkehitykseen sekä tuen tarpeeseen kielellisissä vaikeuksissa. Tutkimuksessa on hyödynnetty tutkimuskirjallisuutta, jota analysoin sisällönanalyysin keinoin. Tutkimuksen alussa esittelen tutkimukseen liittyviä käsitteitä. Koska tutkimusaiheenani on tutkia, miten juuri päiväkodissa tuetaan lapsen kielellistä kehitystä, on hyvä myös pitää mielessä, että kaikki lapset eivät käy syystä tai toisesta päiväkodissa. Miten siinä tilanteessa tuetaan lasta hänen kielenkehityksessä? Käsitteiden ja eri näkökulmien pohtimisen jälkeen siirryn varsinaisen tutkimuskysymyksen pariin eli miten eri keinoin päiväkodissa tuetaan lapsen kielenkehitystä ja siihen liittyviä mahdollisia kielellisiä vaikeuksia. Lapsen kielenkehityksen tukeminen on monivaiheinen prosessi. Jokainen lapsi tulisi ottaa huomioon yksilönä ja häntä tulisikin tukea juuri hänen kielenkehitystään tukevilla menetelmillä. Jokainen lapsi kasvaa ja kehittyy vanhempien luomassa ympäristössä. Vanhempien ei tarvitse selviytyä kasvatustehtävässään yksin vaan he voivat saada tukea päiväkodin henkilökunnalta. Päiväkoti luo oppimisympäristön, joka tukee lapsen kasvua ja kehitystä sekä auttaa löytämään ja selvittämään lapsen kehitykseen liittyviä vaikeuksia. Lapsen kielenkehitystä on tutkittu Suomessa eri näkökulmista, kuten, ympäristön vaikutuksesta tai kielenkehityksen vaiheista. Kielenkehityksen tuen ja etenkin erityisen tuen tarpeen kasvaminen lapsilla edellyttää lisätutkimuksen tekemistä. Tämä tutkimus on osoitus siitä, että kieli on meille tärkeä, se kehittyy jokaisella omaan tahtiin ja eri tavalla. Kielenkehityksen tukeminen on tärkeässä asemassa ja siihen tulisi kiinnittää mielestäni enemmän huomiota tulevaisuudessa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Reetta Vaara, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.