University of Oulu

Last planner -menetelmän implementointi

Saved in:
Author: Välikangas, Kaisu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201801301115
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Välikangas, 2018
Publish Date: 2018-01-30
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tämän työn tarkoituksena on tutkia Last Planner -menetelmän käyttöönottoa. Työn tarkoituksena on selvittää menetelmän käyttöönotosta mahdollisesti saavutettavat hyödyt etenkin projektin aikataulun hallinnan, sekä projektin jäsenten välisen tiedonkulun parantumisen osalta. Menetelmä on alun perin suunniteltu työmaan tuotannonohjaukseen, eikä sen soveltuvuutta pienen mittakaavan projekteille ole juurikaan tutkittu. Työ koostuu kirjallisuuskatsauksesta ja empiriaosuudesta. Kirjallisuuskatsaus käsittelee teoriaa projekteista, projektinhallinnasta ja Last Planner -menetelmästä. Tutkimuskysymykset ovat: 1. Kuinka Last Planner -menetelmän implementointi tulee toteuttaa käytännössä? 2. Voiko Last Planner -menetelmää soveltaa opiskelijaprojekteihin? Empiriaosuus käsittelee teoriaosuudessa esitetyn tutkimuksen soveltamista opiskelijaprojektiin. Implementointi toteutettiin luomalla ennakoiva viikkosuunnitelma ja yksityiskohtainen viikkosuunnitelma yhdessä projektin jäsenten kesken. Työn tuloksena havaittiin, että jo osittainen menetelmän implementointi parantaa tiedonkulkua ja helpottaa kokonaiskuvan hahmottamista sekä tehtävien toteutumisen seurantaa. Menetelmän implementointi täysimittaisessa muodossaan ei kuitenkaan ole järkevää ottaen huomioon opiskelijaprojektin usein jo valmiiksi ajallisesti hyvin rajalliset resurssit. Työn tulokset ovat hyödynnettävissä muihin opiskelijaprojekteihin.
see all

The goal of this thesis is to survey the implementation process of the Last Planner System. This thesis aims to clarify the benefits of the implementation, especially for time management, but also for the information flow between the members of the project. The Last Planner System has been created for controlling production in construction business, and implementation of the system has not yet been studied nor proved to be beneficial for small projects. This thesis consists literature review and case study. The literature review includes theory about project, project management and the Last Planner System. The research questions are: 1. How the Last Planner System should be implemented? 2. Is the Last Planner System suitable for student projects? The case study is about practical application of the Last Planner System for student project, based on presented theory. For this project, the implementation was carried out by make-ready -planning and weekly work planning together with the project members. As a result of this thesis it was found out that already a partial implementation of the Last Planner System improves the information flow, and makes it easier to understand the overall situation and to follow the fulfillment of the tasks. Implementing the whole system is not reasonable considering already limited resources student projects may already have. The results of this thesis are applicable to other student projects.
see all

Subjects:
Copyright information: © Kaisu Välikangas, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.