University of Oulu

LCA-ohjelmistot

Saved in:
Author: Pekuri, Pauli1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Environmental Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201802011125
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Pekuri, 2018
Publish Date: 2018-02-01
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tämä työ käsittelee elinkaariarviointiohjelmistoja. Elinkaariarviointi (LCA, Life Cycle Assessment) on menetelmä, jolla arvioidaan tuotteen tai palvelun ympäristövaikutuksia koko sen elinkaaren ajalta. Tutkimuksen pääasiallisena tavoitteena oli selvittää openLCA-ohjelman käytettävyyttä. Työn alussa on esitelty lyhyesti elinkaariarvioinnin historiaa. Tämän jälkeen työssä on paneuduttu elinkaariarvioinnin standardeihin ja tarkasteltu elinkaariarvioinnin suorittamisen vaiheita niiden kautta. Elinkaariarvioinnin periaatteet ja pääpiirteet on esitetty SFS-EN ISO 14040:2006 -standardissa. Elinkaariarvioinnin teoreettisen perustan jälkeen työssä on esitelty tunnetuimmat elinkaariarviointiohjelmistot, kuten SimaPro, Umberto NXT LCA, GaBi ja openLCA. Tutkimuksessa tehtiin koeluontoinen elinkaariarviointi teräspultille openLCA-ohjelmistoa käyttäen. OpenLCA on saksalaisen GreenDeltan pääasiassa kehittämä avoimen lähdekoodin elinkaariarviointiohjelmisto. Suoritetun elinkaariarvioinnin tavoitteena oli ainoastaan kerätä käyttäjäkokemusta openLCA-ohjelmistosta, minkä vuoksi arviointiprosessia yksinkertaistettiin, eikä saadut tulokset siten kuvaa todellista tilannetta. Elinkaariarviointia tehdessä havaittiin, että arvioinnin suorittaminen openLCA:lla onnistuu varsin vaivattomasti. Ohjelmiston käyttöönottoa oli helpotettu opastusvideoiden avulla. Ongelmatilanteissa käyttäjä voi kääntyä openLCA:n keskustelufoorumin puoleen, josta tätä työtä tehdessä saatiin vastaus kysymykseen varsin nopeasti. Toivomisen varaa openLCA:ssa oli tietokantojen tiedon esittämisessä sekä tulosten tallentamisessa.
see all

This thesis covers life cycle assessment software. Life cycle assessment (LCA) is a method for assessing the environmental impacts of a product or a service throughout its whole life cycle. The main goal of this study was to investigate the usability of openLCA software. At the beginning of the thesis a short history of LCA is provided. After this the standards of LCA are addressed, and the steps of an LCA study are presented through the standards. The principles and main features of LCA are presented in the SFS-EN ISO 14040:2006 standard. After the theoretical base of LCA the most well-known software is presented, such as SimaPro, Umberto NXT LCA, GaBi, and openLCA. In the research, a life cycle assessment for a steel bolt is carried out by using openLCA software. OpenLCA is an open source LCA software developed mainly by German GreenDelta. The aim of the LCA study in this thesis was solely to acquire user experience of the software. Thus, the assessment process was simplified and therefore the obtained results are of low validity. During the LCA study it was found out that performing an LCA by openLCA software is quite straightforward. The introduction of the software was made easy with video guides. When facing problems, the software user can seek help from the official discussion forum of openLCA. During this study, all questions sent to the discussion forum were answered quite fast by fellow software users. A few development ideas concerning technical features of the software were observed: presentation of the data in the databases and recording of the results could be improved.
see all

Subjects:
Copyright information: © Pauli Pekuri, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.