University of Oulu

Tunnetaidot varhaislapsuudessa

Saved in:
Author: Tokola, Riikka1; Tuomaala, Sanna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201802031141
Language: Finnish
Published: Oulu : R. Tokola; S. Tuomaala, 2018
Publish Date: 2018-02-08
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatintutkielmamme tavoitteena on perehtyä ajankohtaiseen aiheeseen varhaiskasvatuksen kentältä: tunnetaitoihin ja niiden tukemiseen. Lastentarhanopettajat ovat kokeneet tarvetta tunnetaitoihin liittyvälle tiedolle, konkreettiselle ohjaukselle ja käytännön neuvoille. Myös tutkimuksessamme esille tulleessa aineistossa ilmenee, että haasteet sosioemotionaalisissa taidoissa ovat lisääntyneet vuosi vuodelta. Haluamme ottaa selvää, mikä merkitys tunnetaidoilla on lapsuudessa ja miten lapsia voidaan niissä tukea.

Lähdemme tutkimaan asiaa määrittelemällä tutkimuksen keskeisiä käsitteitä, tutkimalla tunnetaitojen kehitystä, kasvattajan roolia ja ryhmän vaikutusta tunnetaitoihin. Käsittelemme myös tunnetaitojen merkitystä ja vaikutusta esiopetuksesta kouluun siirryttäessä sekä haasteita, joita lapsilla voi tunnetaitojen kehitykseen liittyen ilmetä. Lopuksi kokoamme varhaiskasvatuksen kentällä käytettäviä tunnetaitojen tukemiseen kehitettyjä materiaaleja ja esittelemme ne lyhyesti.

Tutkimuksemme on kuvaileva kirjallisuuskatsaus, jossa käytämme tutkimusongelman kannalta keskeistä kirjallisuutta. Kuvailevassa kirjallisuuskatsauksessa yhdistämme tutkittavan asian osaksi aikaisemmin tehtyjä tutkimuksia. Laaja ja monipuolinen lähdeaineisto lisää tutkimuksemme luotettavuutta.

Tutkimuksemme osoittaa, että varhaisella vuorovaikutuksella ja pysyvällä kiintymyssuhteella on ensisijainen merkitys tunnetaitojen kehittymiselle. Lapsen kasvaessa kasvattajan rooli korostuu: lapsi tarvitsee aikuisen tukea tunne-elämänsä kehittymisen sekä ryhmässä toimimisen kanssa. Lapsen siirtyessä kouluun tunnetaidoilla on tärkeä merkitys sekä sosiaalisten että kognitiivisten taitojen oppimisen kannalta. Tästäkin näkökulmasta varhaiskasvatuksella on erityisen merkittävä rooli olla tukemassa lapsia tunnetaitojen oikeanlaisen kehityksen kanssa. Tunnetaitojen tukemisella lämpimässä ja turvallisessa ympäristössä on pitkäaikaiset vaikutukset lapsen elämään.

see all

Subjects:
Copyright information: © Riikka Tokola; Sanna Tuomaala, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.