University of Oulu

Tilintarkastuksen laadun merkitys yrityksen velkarahoituksen näkökulmasta

Saved in:
Author: Ylipekkala, Janne1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Accounting, Accounting
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201802071157
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Ylipekkala, 2018
Publish Date: 2018-02-07
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kallunki, Juha-Pekka
Reviewer: Kallunki, Juha-Pekka
Sahlström, Petri
Description:
Laskentatoimen kirjallisuudessa on voitu osoittaa, että pankit ja rahoituslaitokset käyttävät tilintarkastuskertomusta yhtenä merkittävänä lainapäätökseen ja lainan hintaan vaikuttavana tekijänä. Laskentatoimen tutkimuksissa on löydetty näyttöä sille, että vapaaehtoinen tilintarkastajan käyttö voi parantaa velan ehtoja ja voi laskea asiakasyrityksen lainarahoituksen kustannuksia. Asiakasyrityksen näkökulmasta tilintarkastuksen laadun tuomalle hyödylle on ollut haastavaa löytää objektiivisia ja selkeitä rahanarvoisia mittareita. Yhtenä konkreettisena tilintarkastuksen laadun hyödyn mittarina on voitu käyttää tilintarkastusasiakkaan matalampia pankki- ja rahoituslainojen korkokustannuksia. Tämän tutkielman tarkoituksena on tutkia, minkälainen merkitys lakisääteisellä tilintarkastuksella ja sen laadulla on pankkien myöntämien yrityslainojen korkoihin. Vapaaehtoisen tilintarkastuksen ja yrityslainojen korkokustannusten välillä on havaittu aikaisemmassa akateemisessa kirjallisuudessa olevan negatiivinen riippuvuus. Tilintarkastuksen on siis voitu osoittaa madaltavan yrityslainojen korkokustannuksia verrattuna tilanteeseen, jossa tilintarkastaja on jätetty valitsematta. Mukautetun tai huomautuksen sisältävän kertomuksen on puolestaan havaittu nostavan ja taas vakiomuotoisen kertomuksen madaltavan yrityksen korkokustannuksia. Tutkimusaineistoina käytetään Audit Analytics- ja Compustat- yritystietokantoja, joista tutkielmaan on rajattu amerikkalaisia pörssiyhtiöitä koskeva aineisto vuosilta 2000–2013. Tutkimusmenetelmänä käytetään regressioanalyysia, jossa selitettävänä muuttujana on yrityksen lainojen vuotuinen korkoprosentti. Selittäviä muuttujia regressiossa on kolme. Tilintarkastuksen laadun mittarina käytetään binäärimuuttujaa, joka saa arvon yksi, kun tarkastusyhtiönä on korkealaatuista tilintarkastusta edustava Big 4- yhtiö ja arvon nolla, kun tilintarkastusyhtiönä toimii Big 4- ryhmän ulkopuolinen pienempi tilintarkastusyhtiö. Tilintarkastuskertomuksen muuttujana käytetään myös binäärimuuttujaa, joka saa arvon yksi, kun tilintarkastuskertomus on mukautettu tai sisältää negatiivisisä lisätietoja ja taas vastaavasti arvon nolla, kun tilintarkastuskertomus on vakiomuotoinen. Kolmannella muuttujalla tutkitaan kahden edellä mainitun binäärimuuttujan yhteisvaikutusta yrityksen korkokulujen suuruuteen. Tutkimustulokset osoittavat, että tilintarkastuksen laadun ja korkokustannusten välillä on negatiivinen riippuvuus. Voidaan siis olettaa, että luottolaitokset arvostavat laadukasta tilintarkastusta ja sen tuomat hyödyt asiakasyrityksen kannalta ovat selkeät. Laadukkaampi tilintarkastus pienentää asiakasyrityksen lainarahoituksen korkokuluja. Myös vakiomuotoisen tilintarkastuskertomuksen ja korkokustannusten välillä voidaan havaita olevan positiivinen riippuvuus. Mukautettu kertomus ja huomautukset tilintarkastuskertomuksessa puolestaan nostavat yksiselitteisesti yrityslainojen korkokustannuksia. Korkeampaa tilintarkastuksen laatua edustavan tilintarkastusyhteisön antaman puhtaan kertomuksen ja korkokulujen välillä on myös negatiivinen riippuvuus, mikä antaa perusteita väittämälle, että laadukkaamman tilintarkastuksen painoarvo lainan hinnoittelussa on voimakkaampi kuin matalalaatuisemman tilintarkastuksen.
see all

Subjects:
Copyright information: © Janne Ylipekkala, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.