University of Oulu

Ylimääräisten kassavarojen vaikutus yrityskauppoihin

Saved in:
Author: Määttä, Kalervo1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Accounting, Accounting
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201802071165
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Määttä, 2018
Publish Date: 2018-02-07
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kallunki, Juha-Pekka
Reviewer: Kallunki, Juha-Pekka
Sahlström, Petri
Description:
Tässä tutkimuksessa tutkitaan johtavatko yrityksen ylimääräiset kassavarat huonompiin yritysostoihin. Tutkimuksessa selvitetään myös vaikuttaako yrityksen hallitus siihen, johtavatko ylimääräiset kassavarat huonompiin yritysostoihin. Tutkimus jakautuu kirjalliseen ja empiiriseen osaan. Kirjallisessa osassa käsitellään tutkimusongelman kannalta olennaisimpia aiheita ja etsitään ongelmaan ratkaisua aikaisemmasta kirjallisuudesta. Empiirisessä osassa tutkitaan ylimääräisten kassavarojen vaikutusta yritysosto-tapahtumien määrään ja alaskirjaus-tapahtumien määrään probit-mallin avulla, sekä tutkitaan ylimääräisten kassavarojen vaikutusta yritysostojen suuruuteen ja alaskirjauksien suuruuteen lineaarisen regressioanalyysin avulla. Lisäksi tutkitaan hallituksen vaikutusta lisäämällä malliin Dittmara ja Mahrt-Smithin (2007) käyttämä ylimääräisten kassavarojen ja hallituksen paremmuutta kuvaavien muuttujien interaktiotermi. Ylimääräiset kassavarat määritetään Opler, Pinkowitz, Stulz ja Williamsonin (1999) käyttämällä lineaarisella regressiomallilla. Tutkimuksen aineistossa ovat mukana Suomen, Ruotsin ja Norjan julkisesti noteeratut yhtiöt. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että ylimääräiset kassavarat eivät lisää yritysosto-tapahtumien määrää, vaan jopa laskee sitä. Ylimääräisillä kassavaroilla ei ole vaikutusta alaskirjaus-tapahtumien määrään. Ylimääräiset kassavarat kuitenkin lisäävät yritysostojen suuruutta ja lisäävät alaskirjauksien suuruutta. Tulokset antavat myös viitteitä hyvän hallituksen pienentävän ylimääräisten kassavarojen vaikutusta alaskirjauksien suuruuteen. Tutkimus löysi suurempien yrityksien tekevän yrityskauppoja useammin, mutta suuruudeltaan yrityskaupat ovat pienempiä suhteessa nettotasearvoon. Tästä syystä suuremmat yritykset myös tekevät useammin alaskirjauksia, jotka ovat suuruusluokaltaan pienempiä suhteessa nettotasearvoon. Tutkimus löysi myös suuremman velkaantumisasteen lisäävän alaskirjauksien määrää ja vähentävän alaskirjauksien suuruutta suhteessa nettotasearvoon. Velkaantumisasteen vaikutuksen syitä ei kuitenkaan voitu todistaa tehdyn tutkimuksen perusteella. Tulokset vahvistavat ylimääräisten kassavarojen johtavan huonompiin yritysostoihin myös Suomen, Ruotsin ja Norjan markkinoilla, sekä antaa viitteitä hyvän hallituksen kyvystä pienentää tätä ongelmaa. Lisäksi tulokset antavat uutta tietoa yrityksen koon ja velkaantumisasteen vaikutuksista liikearvon alaskirjauksiin. Tutkimuksen antamia tuloksia voidaan hyödyntää yrityksen päätöksenteossa ja myöhemmissä tutkimuksissa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Kalervo Määttä, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.