University of Oulu

Putkilokasvit geokohteiden ekologisessa arvottamisessa Enontekiön Kilpisjärvellä

Saved in:
Author: Salminen, Henriikka1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Geography
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.9 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201802081170
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Salminen, 2018
Publish Date: 2018-02-08
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Hjort, Jan
Alahuhta, Janne
Reviewer: Hjort, Jan
Alahuhta, Janne
Description:
Geodiversiteetti on keskeinen osa luonnon monimuotoisuutta ja ihmiskunnan kehitystä. Se on olennainen ekosysteemipalveluiden toiminnan kannalta ja toimii alustana biodiversiteetin säilymiselle ja kehittymiselle. Siksi on tärkeää huomioida geodiversiteetin merkitys ja arvot suojelussa ja maankäytössä, jotta maankäyttö voidaan toteuttaa niin, ettei eloton ja elollinen luonto siitä suhteettomasti kärsisi. Tutkimuksen tavoitteena oli pyrkiä arvottamaan Enontekiön Kilpisjärvellä esiintyviä pinnanmuotoja niillä sijaitsevan putkilokasvilajiston mukaan. Tarkastelussa oli 14 geokohdetyyppiä ja yksi vertailukohde, joita arvotettiin lajimäärän, taksonomisen erityisyyden indeksin ja lajin harvinaisuutta tutkimusalueella painottavan rarity-weighted richness -indeksin (RWR) avulla. Tutkimusalueelta valittiin vuoden 2016 kesällä 60 koealaa (10 m x 10 m), joilta määritettiin niillä kasvavat putkilokasvilajit ja taustamuuttujien joukko. Jokaiselle koealalle laskettiin kokonaislajimäärän lisäksi taksonomisen erityisyyden indeksi ja RWR-indeksi. Saatujen indeksien erojen syitä ja tekijöitä pyrittiin selittämään taustamuuttujien avulla. Geodiversiteetin havaittiin lisäävän putkilokasvien lajimäärää, taksonomista erityisyyttä ja harvinaisuutta tutkimusalueella. Vaihtelu geokohdetyyppien välillä oli suurta, mutta myös geokohteiden sisäistä vaihtelua havaittiin. Lajimäärän ja RWR:n suhteen arvokkaimpia geokohteita olivat purouoma, kausikuiva purouoma ja järven ranta. Taksonomisen erityisyyden mukaan arvokkaimmiksi geokohteiksi osoittautuivat siirtolohkare, nivaatio ja järven ranta. Suurimmiksi eroiksi geokohteiden välillä voidaan nostaa geokohteiden erot hydrologiassa, koveruudessa sekä routatoiminnassa. Tutkielman tulokset osoittavat, että geokohteet lisäävät alueen biodiversiteettiä ja ovat siten tärkeitä alueen maaekosysteemien toiminnalle. Menetelmän avulla paikallisia suojelu- ja maankäyttötoimia voi arvioida kokonaisvaltaisesti luonnon monimuotoisuus huomioon ottaen.
see all

Subjects:
Copyright information: © Henriikka Salminen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.