University of Oulu

Omistuslauseen subjekti kiinankielisten suomenoppijoiden teksteissä

Saved in:
Author: Jääskeläinen, Emilia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201802081171
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Jääskeläinen, 2018
Publish Date: 2018-02-08
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Frick, Maria
Reviewer: Sivonen, Jari
Frick, Maria
Description:
Tarkastelen pro gradu -tutkielmassani kiinankielisten suomenoppijoiden tekstiin tuottamia omistuslauseita ja erityisesti niiden subjektia. Omistuslauseen subjekti on prototyyppisessä omistuslauseessa habitiiviadverbiaalia ja olla-verbiä seuraava substantiivilauseke (eli NP). Tutkimusaineistonani käytän kansainvälistä oppijansuomen korpusta (International Corpus of Learner Finnish eli ICLFI). Omana osakorpuksenani toimii vuonna 2008 Pekingin yliopistossa kirjoitetut tekstit, joita on 163 kappaletta. Korpuksen tekstit on arvioitu eurooppalaisen viitekehyksen taitotasojen mukaan. Taso A on nimeltään Perustason kielenkäyttäjä, taso B on Itsenäinen kielenkäyttäjä ja taso C on Taitava kielenkäyttäjä. Olen etsinyt osakorpuksestani manuaalisesti lauseet, jotka ovat muotoa: adessiivisijainen habitiiviadverbiaali + olla-verbi + substantiivilauseke. Verbejä olen etsinyt eri aikamuodoissa ja tapaluokissa. Omistuslauseita käytettiin 89 tekstissä ja omistuslauseita oli kaikkiaan 188 kappaletta. Teoreettisena viitekehyksenä käytän soveltaen virheanalyysiä. Virheanalyysin lisäksi olen laskenut oikein ja epätyypillisesti muodostettujen lauseiden lukumäärät eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoilla. Tutkimuskysymykseni ovat: 1. Kuinka suuressa osassa aineiston omistuslauseista on oikein muodostettu subjekti ja kuinka suuressa osassa ei? 2. Miten edellä saadut luvut suhteutuvat eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoihin? 3. Millaisia ovat epätyypillisesti muodostetut omistuslauseet sekä kuinka paljon niitä on määrällisesti ja prosentuaalisesti? Oikein muodostettuja lauseita on 70,7 % ja epätyypillisiä 29,3 %. Aineistossani omistuslauseita on käytetty neljää C1-tason tekstiä lukuun ottamatta vain B-tasojen teksteissä. Olen jakanut epätyypilliset omistuslauseet seitsemään ryhmään. Kolme ryhmää liittyy subjektin sijanvalintaan ja loput neljä ryhmää ovat muita epätyypillisyyksiä. Kiinalaiset suomenoppijat käyttävät omistuslausetta runsaasti B1- ja B2-tasoilla. Oppimista tapahtuu selkeästi B1-tasolla, koska kielitaidon tarkkuus paranee eli virheiden osuus vähenee B2-tasolle siirryttäessä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Emilia Jääskeläinen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.