University of Oulu

Suomi–espanja-koodinvaihto Facebook-yhteisössä

Saved in:
Author: Salminen, Johanna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201802081172
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Salminen, 2018
Publish Date: 2018-02-08
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Frick, Maria
Reviewer: Kunnas, Niina
Frick, Maria
Description:
Pro gradu -tutkielmassani tarkastelen suomi–espanja-koodinvaihtoa Espanjan suomalaisyhteisön Facebook-ryhmässä. Espanjan suomalaisyhteisön kielestä on toistaiseksi tehty vain vähän tutkimusta. Tavoitteena on selvittää, kuinka espanjan kielen vaikutus näkyy suomalaisten kirjoittajien Facebook-viesteissä. Tutkimukseni edustaa laadullista kielikontakti- ja monikielisyystutkimusta. Aineisto on kerätty syksyllä 2016, ja olen pyytänyt henkilökohtaisesti luvan jokaiselta kirjoittajalta, joiden Facebook-viestejä työssäni siteeraan. Yhteensä aineistossani on 32 viestiä, joissa esiintyy 45 koodinvaihtotapausta. Aineistoni viesteissä esiintyy pääasiassa lauseensisäistä koodinvaihtoa. Työssäni pyrin selvittämään, millaista suomi–espanja-koodinvaihto on rakenteeltaan. Tämän lisäksi tarkastelen koodinvaihtoon osallistuvan espanjankielisen sanastoon liittyviä merkityksiä. Olen jaotellut koodinvaihtotapaukset sen perusteella, taivutetaanko espanjankielistä sanaa suomen mallin mukaisesti vai ei. Suurinta osaa espanjankielisistä sanoista taivutetaan ja käytetään suomen kieliopin mukaisesti, mutta aineistossani esiintyy myös muutama poikkeus. Näissä esimerkeissä espanjankielistä sanan edessä olevaa tarkennetta on taivutettu, mutta espanjan kielen sana on jätetty kokonaan taivuttamatta. Mukana on myös esimerkki, jossa espanjankielinen sana on jätetty kokonaan taivuttamatta, eikä sen edessä esiinny taivutettua tarkennusta. Lisäksi aineistossani esiintyy muutama esimerkki suomi–espanja-yhdyssanoista, joiden edusosa on suomeksi ja määriteosa espanjaksi. Aineistoni koodinvaihtotapauksia olen verrannut Auerin (1998) ja Kovácsin (2001, 2002) kielenmuutosta kuvaaviin jatkumoteorioihin, joiden perusteella voidaan varovasti arvioida, Espanjan suomalaisyhteisön kieli edustaa varhaisvaiheen koodinvaihtoa. Näin suppean aineiston perusteella on kuitenkin mahdotonta yleistäviä päätelmiä Espanjan suomalaisyhteisön kielestä, ja aihe kaipaakin lisää tutkimusta. Koodinvaihdon rakenteen lisäksi olen tarkastellut koodinvaihtoon osallistuvien sanojen merkityksiä Backusin (2001) semanttisen spesifisyyden teorian avulla. Olen jaotellut aineistoni koodinvaihtotapauksiin erilaisiin semanttisten alueiden kenttiin, jotka liittyvät suomalaisten elämään Espanjassa. Aineistoni perusteella suurinta osaa koodinvaihtoon osallistuvista sanoista voidaan pitää semanttisesti spesifeinä, ja mukana on paljon kulttuurisesti latautuneita sanoja. Aineistossani esiintyy kuitenkin myös sellaisia sanoja, jotka eivät ole erityisen spesifejä semanttisesti tai joihin ei liity voimakasta kulttuurista latausta.
see all

Subjects:
Copyright information: © Johanna Salminen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.