University of Oulu

Diftonginreduktio oululaisnuorten puhekielessä

Saved in:
Author: Tolonen, Päivi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201802081178
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Tolonen, 2018
Publish Date: 2018-02-08
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tässä kandidaatintutkielmassa tutkitaan oululaisnuorten puhekielessä esiintyvää diftonginreduktiota. Aiemmat tiedot oululaisten puheen reduktiosta ovat ristiriitaiset: joissakin tutkimuksissa todetaan reduktion olevan niin vähäistä, että se on jätetty kokonaan merkitsemättä, mutta joissakin tutkimuksissa kerrotaan reduktiota esiintyvän lievänä koko Oulun seudulla. Kenttähavaintojen perusteella on huomattu, että nuorten puheessa esiintyy nykyään aiempaa enemmän reduktiota. Varsinkin pojat näyttävät havaintojen mukaan suosivan reduktion käyttöä. Tätä tutkielmaa varten on tallennettu neljä yhdeksäsluokkalaisten käymää parikeskustelua syyskuussa 2017. Keskusteluissa on mukana neljä tyttöä ja neljä poikaa eli aineistona on kaksi tyttöjen ja kaksi poikien käymää keskustelua. Kukin keskustelu kestää noin 20 minuuttia. Aineiston analyysi koostuu yli 1400 keskusteluissa esiintyvästä diftongista. Aineistossa redusoituvia diftongeja ovat ai-, äi-, oi-, öi-, eu-, au- ja äy-diftongit. Lisäksi diftongeilla ei ja ey on yksi redusoitunut muoto. Tyypillistä oululaisnuorten puhekielelle on se, että reduktiota esiintyy lievänä vain tietyissä diftongeissa Diftongit ou ja öy eivät esiinny kertaakaan aineistossa redusoituneena. Analyysin mukaan reduktiota esiintyy erityisesti ai-, äi-, oi- ja au-diftongeilla. Näistä diftongeista redusoituu jopa yli puolet. Sukupuolten välillä on suuri ero: esimerkiksi poikien puheessa diftongi ai esiintyy jopa yli 80-prosenttisesti redusoituneena ja diftongi oi lähes 70-prosenttisesti redusoituneena. Tytöillä sen sijaan molemmat diftongit redusoituvat vain noin 20-prosenttisesti. Koko aineistossa poikien puheessa redusoituu jopa yli 55 % kaikista diftongeista, kun taas tytöillä redusoituu vain noin 15 %. Kaikista mahdollisesti redusoituvista diftongeista ei pysty johtopäätöksiä tekemään, koska diftongien esiintymiä on vähän. Diftongilla öi on vain 17 esiintymää, diftongilla eu 12 esiintymää, diftongilla öy viisi esiintymää ja diftongilla ey vain yksi esiintymä. Diftonginreduktioon vaikuttavat puheenaihe, tunnetila ja leksikaalistumat. Oulussa leksikaalistuneita redusoituneita muotoja ovat esimerkiksi äeti ja Maekkula, joita käyttävät myös ne, joiden puheessa reduktion käyttö muuten on vähäistä. Myös asia tai tapahtuma, joka herättää jonkinlaisen tunnereaktion, saa aikaan vahvemman reaktion. Reduktio vahvistuu myös päivittelyssä ja kannanotoissa. Tämä tutkimus ei osoita eroa lukioon ja ammattikouluun hakeutuvien nuorten reduktion käytössä, vaikka monet tutkimukset sitä osoittavatkin. Oulun murteessa riittää vielä runsaasti tutkittavaa. Mahdollisia tutkimusaiheita voisivat olla diftonginreduktion vaihtelu eri ikäisillä ja eri tilanteissa sekä erikoisgeminaatio ja itäisten murrepiirteiden esiintyminen.
see all

Subjects:
Copyright information: © Päivi Tolonen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.