University of Oulu

Ahkeruus on onnen lähde : työdiskurssit osana kasvutarinaa Aleksis Kiven Seitsemässä veljeksessä

Saved in:
Author: Laaninen, Sanja1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201802081191
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Laaninen, 2018
Publish Date: 2018-02-08
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tutkin kandidaatintutkielmassani Aleksis Kiven Seitsemän veljestä -romaanin työdiskursseja. Työllä ja työnteolla on romaanissa merkittävä rooli. Sanan työ merkitys on nykyaikana muuttumassa samoin kuin se oli muuttumassa Jukolan veljesten aikuiseksi kasvun aikana. Nyt, niin kuin silloinkin, on aiheellista kysyä, mitä työ-sanalla tarkoitetaan. Tutkielmani aineistona on Aleksis Kiven vuonna 1870 ilmestynyt romaani Seitsemän veljestä. Tarkastelen romaanista substantiiveja työ ja toimi sekä työ-substantiivin verbijohdosta työskennellä. Näiden avainsanojen avulla tutkin, kuinka työstä puhutaan ja kuinka veljekset työntekoon suhtautuvat. Tutkin työdiskurssia romaanin yhteisöllisessä kontekstissa. Veljekset tiedostavat, että sopeutuakseen yhteisöönsä ja saadakseen arvostusta sekä hyväksyntää heidän täytyy muuttaa tapojaan, ja he myös ymmärtävät, ettei sopeutuminen yhteisöön tapahdu hetkessä. Kyseessä on siis veljesten kasvukertomus huolettomasta nuoresta vastuunsa kantavaksi aikuiseksi. Tutkielmani teoreettisena viitekehyksenä käytän kriittistä diskurssianalyysiä, joka yhdistää sekä kielitieteellisen että yhteiskuntatieteellisen diskurssintutkimuksen näkemyksiä. Sekä kielitieteellisen että yhteiskuntatieteellisen diskurssintutkimuksen näkemykset ovat läsnä tutkielmassani. Tutkielmani on pääsääntöisesti kielitieteellinen, sillä suurin tutkimuksen kohteeni on kieli ja sen luomat merkitykset. Yhteiskuntatieteellinen ote tutkielmassani näkyy siinä, että pyrin pohtimaan tutkimustuloksia myös yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Sovellan tutkielmassani Norman Faircloughʼn kriittisen diskurssianalyysin menetelmää, jonka Fairclough esittelee kirjassaan Language and Power. Käytän Faircloughʼn menetelmästä sanaston tarkastelun osa-aluetta. Sanastoa tarkastelemalla pyrin kuvaamaan, kuinka romaanissa puhutaan työstä, ja muuttuuko puhumisen tapa tarinan edetessä. Seitsemän veljestä on kehitysromaani, ja veljesten kasvutarinan kuvaaminen on tutkielmani yksi lähtökohdista. Seitsemästä veljeksestä aktivoituu kuusi eri työdiskurssin aladiskurssia, eli kuusi eri työstä puhumisen tapaa: valtadiskurssi, yhteisödiskurssi, agraaridiskurssi, perintödiskurssi, kansan sivistys -diskurssi ja kehitysdiskurssi. Nämä diskurssit on nimetty sen mukaan, mistä työstä on kyse ja millaisia puhumisen tapoja työhön liittyy. Veljesten työstä puhumisen tapa muuttuu samalla, kun sopeutumisprosessi yhteisön vaatimuksiin alkaa. Näin kielenkäyttö tukee veljesten kasvuprosessia.
see all

Subjects:
Copyright information: © Sanja Laaninen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.