University of Oulu

The Acoustic Voice Quality Index äänihuulihalvauspotilaiden ja spasmodisten dysfoniapotilaiden äänen laadun mittarina

Saved in:
Author: Härkönen, Pauli1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Logopedics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201802081193
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Härkönen, 2018
Publish Date: 2018-02-08
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Körkkö, Pentti
Rantala, Leena
Reviewer: Körkkö, Pentti
Rantala, Leena
Description:
Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli selvittää tietokonepohjaisen objektiivisen The Acoustic Voice Quality Index -mittarin (AVQI) soveltuvuutta suomenkielisten puhujien äänen laadun mittaukseen. Tutkimuksessa kysyttiin, pystyykö mittari erottamaan terveet äänet äänihäiriöistä. Tutkitut häiriöryhmät olivat äänihuulihalvaus ja spasmodinen dysfonia. Myös äänihäiriöryhmien väliltä etsittiin eroja AVQI-mittauksilla. Tähän tutkimukseen osallistui yhteensä 95 tutkittavaa: äänihuulihalvauksesta kärsivät (n = 20), spasmodisesta dysfoniasta kärsivät (n = 19) ja terveääniset puhujat (n = 56). Kaikki olivat äidinkieleltään suomea puhuvia aikuisia. Äänihäiriöistä kärsivät puhujat olivat Tampereen yliopistollisen sairaalan foniatrian poliklinikan potilaita, joilla oli oltava diagnosoituna oikea äänihäiriö. Tutkimuksen aineistona käytetyt äänitykset kerättiin terveäänisten osalta Tampereen yliopistolla ja äänihäiriöstä kärsivien osalta TAYS:n foniatrisella poliklinikalla, joissa kummassakin oli käytössä sama äänityslaitteisto. Kultakin puhujalta kerättiin kolme pidennetyn vokaalin näytettä sekä luentanäyte. Äänitiedostot analysoitiin AVQI-skriptillä Praat-puheanalyysiohjelmassa. Tulokseksi saadut AVQI-arvot muodostuivat painotetusti kuudesta eri äänenlaatua mittaavasta akustisesta parametrista. Tässä tutkimuksessa löydettiin tilastollisesti erittäin merkitsevää eroa verrattaessa terveäänisten puhujien AVQI-arvojen keskiarvoa kumman tahansa äänihäiriöryhmän keskiarvoon. Myös kaikkien paitsi yhden AVQI:n osaparametrin keskiarvojen väliltä löydettiin tilastollisesti erittäin merkitsevät erot verrattaessa terveäänisten ryhmää äänihäiriöryhmiin. Ainoastaan piirteessä tilt of trendline through spectrum (spektrin regressiosuoran kulma) ei tilastollista merkitsevyyttä löytynyt kontrolliryhmän ja spasmodisesta dysfoniasta kärsivien väliltä. Piirre kuitenkin erotti ainoana piirteenä äänihuulihalvauksen ja spasmodisen dysfonian toisistaan tilastollisesti merkitsevästi. Tutkimus antaa näyttöä siitä, että AVQI on tehokas erottamaan häiriintyneen äänen häiriöttömästä suomenkielisilläkin puhujilla. Tuloksia voidaan pitää suuntaa antavina, eivätkä ne ole automaattisesti yleistettävissä kaikkiin äänihäiriöryhmiin. Varmuutta ei saatu siitä, erottaako AVQI äänihäiriöitä laadullisesti toisistaan.
see all

Subjects:
Copyright information: © Pauli Härkönen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.