University of Oulu

Vahvuuksien avulla kohti yksilön kukoistusta : erityisopettajien kokemuksia autisminkirjon oppilaiden opettamisesta

Saved in:
Author: Korpi, Johanna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201802091199
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Korpi, 2018
Publish Date: 2018-02-12
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Takala, Marjatta
Reviewer: Kielinen, Marko
Takala, Marjatta
Description:
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisia kokemuksia erityisopettajilla on autisminkirjon oppilaiden oppimisesta, opettamisesta ja vahvuuksista. Tutkimuksessa tutkittiin, millaisia vahvuuksia erityisopettajat ovat tunnistaneet oppilailla ja miten niitä voidaan hyödyntää opetuksessa. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2016) mukaan oppimisen ja tuen järjestämisen lähtökohtana ovat kunkin oppilaan vahvuudet ja oppimis- ja kehitystarpeet. Tutkimuksen yhtenä tavoitteena olikin selvittää, kuinka vahvuudet otetaan käytännössä huomioon autisminkirjon oppilaiden opetuksessa. Tutkimukseen osallistui kuusi erityisopettajaa kahden eri paikkakunnan erityiskoulusta ja haastatteluaineisto kerättiin vuonna 2017. Tutkimuksessa käytettiin fenomenologista tutkimusotetta, sillä tarkoituksena oli tutkia erityisopettajien kokemuksia. Erityisopettajilla oli kokemusta sekä oppiaineittain että toiminta-alueittain opiskelevista autisminkirjon oppilaista. Tutkimuksen mukaan erityisopettajat kokivat työnsä mielenkiintoisena ja haastavana. Autisminkirjoon kuuluvat erilaiset haasteet koettiin mielenkiintoa ylläpitävänä asiana ja niihin koettiin pystyvän vaikuttamaan muun muassa oppimisympäristöön liittyvillä ratkaisuilla ja erilaisilla pedagogisilla menetelmillä. Oppimisympäristön tulee olla ennen kaikkea strukturoitu, visuaalinen ja toimintaa ennakoiva, jotta oppilaan käyttäytymistä voidaan tukea. Lisäksi erityisopettajat kokivat avustajien läsnäolon opetuksen mahdollisuuksia lisäävänä tekijänä kuten myös kommunikaation kehittymisen vuosien aikana, jolloin opettajat pystyvät vastaamaan yhä paremmin oppilaiden tarpeisiin. Erityisopettajat olivat tunnistaneet vahvuuksia autisminkirjon oppilailla ja näkivät ne oppimista eteenpäin vievänä voimana. Vahvuuksia olivat taidot akateemisissa oppiaineissa, joista puhuttiin lahjakkuuksina ja erilaiset luonteenvahvuudet, jotka ovat oppilaiden luonteessa olevia positiivisia ominaisuuksia, kuten hyvä oikeudentunto ja järjestelmällisyys. Vahvuudet ilmenevät oppiaineessa edistymisenä ja käyttäytymisessä esimerkiksi tarkkuutena ja struktuurin noudattamisena. Vahvuuksia voidaan hyödyntää motivoinnin keinona opiskelua kohtaan ja niiden avulla voidaan vaikuttaa oppilaan keskittymiseen, rauhoittumiseen ja itsetuntoon.
see all

Purpose of this study was to investigate special education teachers’ experiences of students with autism spectrum disorders. The goal was to investigate how teachers had experienced teaching students with autism spectrum disorder and what kind of strengths they have recognized in students. This study is from the perspective of positive pedagogy. It focuses on students’ strengths and how understanding these strengths can improve building a better life. This study is qualitative research. As my interest in this study was to examine teachers’ experiences, phenomenological approach was chosen to the study. The data was collected in 2017 by interviewing six teachers from two different cities in Finnish schools in the context of special education. Teachers had experiences working with the whole autism spectrum including both cognitive capable individuals and individuals with intellectual disability. According to this study teachers experienced teaching as interesting and challenging. The possibilities to handle challenges in the class are different pedagogical approaches as well as learning environment solutions. Learning environment must be structured, visualized and predictable in order to support students’ behaviors. Personal assistants’ presence and communication development are also possibilities in teaching and so there are better ways to respond in students’ needs. In this study strengths were seen as part of teachers’ pedagogy and the way to support students’ learning and behavior. Teachers had recognized both talents and character strengths in their students. Talents referred to academical talents in specific area as for example linguistic skills and musical talent. Character strengths are positive traits like sense of justice and methodicalness. These strengths appear in progress of certain subject and in students’ behavior for example being precise and following structure. According to this study strengths can be used for motivation and they affect to individuals’ relaxing, concentration and self-esteem.
see all

Subjects:
Copyright information: © Johanna Korpi, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.