University of Oulu

Lapsen osallisuuden diskursseja Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2016)

Saved in:
Author: Hyvönen, Veera1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201802091200
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Hyvönen, 2018
Publish Date: 2018-02-12
Thesis type: Master's thesis
Reviewer: Kyrönlampi, Taina
Puroila, Anna-Maija
Description:
Varhaiskasvatus on ollut muutoksessa ja eri tahojen mielenkiinnon kohteena viimeisten vuosien aikana. Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi 1.8.2017 voimaan tulleen Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2016) asiakirjan ohjaamaan varhaiskasvatusta. Varhaiskasvatuslakiin lisättiin lapsen osallisuuden määritelmä muutosten yhteydessä elokuussa 2015. Tässä laadullisessa pro gradu -tutkielmassa tarkasteltiin Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2016) asiakirjassa ilmeneviä lapsen osallisuuden diskursseja. Tutkielmaan teoreettismetodologinen viitekehys muodostui diskurssianalyysin sekä varhaiskasvatuksen pedagogiikan ja lapsen osallisuuden käsitteiden pohjalta. Tutkimusaineisona olevaa asiakirjaa analysoitiin kriittisen diskurssianalyysin menetelmää soveltaen. Tulosten mukaan varhaiskasvattajan työtä ohjaavassa asiakirjassa oli vahvasti näkyvillä lapsen osallisuuteen liittyviä diskursseja. Lapsen osallisuutta ei määritelty asiakirjassa tarkemmin, joten osallisuuden käsitteen tulkinta jäi tutkijan määriteltäväksi. Lapsen osallisuuden diskursseja jäsentyi analyysin pohjalta seitsemän: lapsen osallisuuden rakentuminen asiakirjassa, lapsen osallisuus toiminnan suunnittelussa, lapsen osallisuus varhaiskasvatuksen oppimiskäsityksessä, lapsen osallisuus varhaiskasvatuksen toimintakulttuurissa, lapsen osallisuus varhaiskasvatuksen oppimisympäristössä, lapsen osallisuus vuorovaikutuksessa ja lapsen osallisuus leikissä. Lapsen osallisuuden diskurssien kriittinen tarkastelu osoitti, että osallisuus näyttäytyy asiakirjassa aikuislähtöisenä, osin ristiriitaisenakin osallisuuden pedagogiikkana. Toisaalta korostettiin mahdollisuuksia sensitiiviseen osallisuuden toteuttamiseen. Tuloksista muodostui osallisuuden ilmiötä koskevaa ainutlaatuista tulkintaa, johon vaikuttivat osaltaan tutkijan tausta, kokemukset ja työskentely varhaiskasvatuksessa. Tutkielman tuloksina jäsentyneet osallisuuden diskurssit ovat hyödyllisiä käytännön varhaiskasvatustyöhön. Niiden avulla voidaan avata lapsen osallisuuden käsitteen moniulotteisuutta sekä kehittää ja vahvistaa lapsen osallisuuden pedagogiikkaa varhaiskasvatustoiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Veera Hyvönen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.