University of Oulu

”Harmillista konflikteissa on se että kiva työ voi muuttua kamalaksi meidän aikuisten toimesta” : lastentarhanopettajien käsityksiä konflikteista päiväkodin työtiimissä

Saved in:
Author: Salminen, Iida1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201802091204
Language: Finnish
Published: Oulu : I. Salminen, 2018
Publish Date: 2018-02-12
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kyrönlampi, Taina
Reviewer: Lanas, Maija-Liisa
Kyrönlampi, Taina
Description:
Työtiimin välinen yhteistyö on oleellinen tekijä laadukkaan varhaiskasvatuksen toteutumisen kannalta. Päiväkodin työtiimit nähdään kuitenkin konfliktialttiina ja haastavista työtiimeistä keskustellaan. Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia lastentarhanopettajien käsityksiä konflikteista päiväkodin työtiimeissä. Tutkimuksen kautta pyrin ymmärtämään laajemmin työtiimin konfliktien yhteyden varhaiskasvatustyöhön ja henkilöstöön. Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä tarkastellaan toimintakulttuuria, sen muotoutumista ja vaikuttavuutta erityisesti päiväkotikontekstissa. Lisäksi teoreettisessa viitekehyksessä perehdytään työhyvinvointiin sekä moniammatilliseen tiimityöhön, joka on varhaiskasvatuksessa yleisesti käytetty työskentelymuoto. Viimeisenä tarkastellaan päiväkodin johtajuutta erityisesti henkilöstön johtamisen kannalta. Tutkimukseni on laadullinen tutkimus, joka on tehty fenomenografisella lähestymistavalla. Fenomenografia tutkii ihmisten käsityksiä tutkittavasta ilmiöstä, joka on tässä tutkimuksessa työtiimin konfliktit. Tutkimusaineisto on kerätty suomalaisilta lastentarhanopettajilta sähköisellä kyselylomakkeella, johon vastasi 29 lastentarhanopettajaa. Vastaukset on analysoitu käyttäen fenomenografista analyysimenetelmää. Tutkimuksen tuloksissa voidaan erottaa neljä näkökulmaa, joiden kautta lastentarhanopettajat käsittivät työtiimin konfliktitilanteet. Työtiimin konflikteihin ulkoapäin vaikuttavat asiat nähtiin konflikteja aiheuttavana tekijänä. Näihin käsitettiin johtajuus, työyhteisön käytännöt ja yksikön ulkopuolelta kohdistuvat paineet, joihin kuuluu esimerkiksi resurssipula. Työtiimin konfliktit käsitettiin työhyvinvointia heikentävänä tekijänä. Lastentarhanopettajat käsittivät työtiimin konfliktit varhaiskasvatuksen perustehtävän toteutumisen kautta ja konfliktien lapsiin kohdistuvista vaikutuksista oltiin huolissaan. Lisäksi työtiimin konfliktit nähtiin vuorovaikutuksen näkökulmasta. Heikko vuorovaikutus koettiin sekä konfliktien syynä että seurauksena. Konfliktien voidaan katsoa aiheuttavan lisää konflikteja, kun niitä ei käsitellä perusteellisesti.
see all

Subjects:
Copyright information: © Iida Salminen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.