University of Oulu

Musiikkiteknologia säveltämistä motivoimassa : tapaustutkimus teknologiatuetusta opetuskokeilusta sävellyskerhossa

Saved in:
Author: Ojanen, Alisa1; Rankinen, Anna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201802091208
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Ojanen; A. Rankinen, 2018
Publish Date: 2018-02-12
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Ojala, Juha
Reviewer: Ojala, Juha
Ervasti, Marja
Description:

Tiivistelmä

Tutkielmamme tavoitteena on tutkia sitä, mitä motivaatioon vaikuttavia tekijöitä on havaittavissa musiikkiteknologian avulla säveltämistä opettavassa musiikkikerhossa. Kiinnostuksen kohteena tutkimuksessamme on myös se, miten oppilaat motivoituvat tämän kaltaisesta opetuksesta. Tutkimuksen tapauksena on oululaisella koululla järjestämämme musiikkiteknologia- ja sävellyskerho.

Musiikilliseen motivaatioon vaikuttavia tekijöitä tutkimme käyttäen apuna Susan Hallamin (2011) muodostamaa musiikillisen motivaation mallia. Lisäksi tutkimme oppilaiden motivaation kehitystä tapauksessamme Ecclesin ja Wigfieldin (2000) odotukset–arvot-motivaatioteorian avulla. Tutkimuksemme aihe on ajankohtainen, koska kaikkien luokka-asteiden opetussuunnitelman perusteissa mainitaan musiikkiteknologian ja säveltämisen opetus. Lisäksi ajankohtaisen tutkimuksestamme tekee länsimaisen populaarimusiikin teknologiavoittoisuus, joka vaikuttaa oleellisesti myös nuorten musiikkitottumuksiin. Monimenetelmällisessä tutkimuksessamme aineistonkeruutapoina on käytetty videointia, avoimia kysymyksiä sisältäviä lomakkeita ja loppukeskustelua sekä Likert-tyyppisiä kyselylomakkeita. Likert-tyyppisten kyselylomakkeiden analyysi ei noudata perinteistä määrällistä analyysitapaa, sillä tutkimusjoukkomme koostuu vain kahdeksasta (N = 8) ihmisestä.

Tutkimustulostemme perusteella selkeimmin oppilaan motivaatioon vaikuttaa kerhoympäristössä ystävien eli muiden kerholaisten sekä opettajan antama palaute ja ohjeistus. Motivaation kehitykseen ja oppimiseen vaikuttaa suuresti oppilaan oma kiinnostuneisuus opiskeltavaan aiheeseen, mikä saa hänet työskentelemään oma-aloitteisesti ja keskittyneesti. Oma-aloitteisuus ja käytössä olevien musiikkiohjelmien hallinta tukee oppilaan sisäistä motivaatiota säveltämiseen, jonka seurauksena hän voi edetä luovuuttaan käyttäen tehtävärajojen ulkopuolelle. Suurin osa kerhoon osallistuneista oppilaista oli jo valmiiksi kiinnostuneita opiskeltavista asioista, mutta keskiarvoisesti kiinnostuneisuus musiikin säveltämiseen tietokoneella nousi kerhon aikana. Oppilaat pitivät yleisesti tietoteknologian käyttöä ja tietokoneella säveltämistä hyödyllisenä ja suurin osa aikoi jatkaa tietokoneella säveltämistä kerhon jälkeen. Oppilaiden mielestä musiikkiteknologian avulla säveltäminen sopisi osaksi koulunkin musiikintunteja, mutta se ei voi korvata kokonaan soittimilla soittoa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Alisa Ojanen; Anna Rankinen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.