University of Oulu

Skriptaus arkkitehdin metodina

Saved in:
Author: Poukka, Maija1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 10.9 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201802091215
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Poukka, 2018
Publish Date: 2018-02-09
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Mahlamäki, Rainer
Reviewer: Mahlamäki, Rainer
Ylimaula, Anna-Maija
Soikkeli, Anu-Sisko
Özer-Kemppainen, Özlem
Sanaksenaho, Matti
Aarnio, Petri
Pihlajaniemi, Janne
Hirvonen-Kantola, Sari
Description:

Tiivistelmä

Skripti tarkoittaa tietotekniikassa komentosarjaa tai ohjelmaa, joka kirjoitetaan skriptikielellä. Skriptaukseen viitataan usein ohjelmointina. Diplomityössäni olen kiinnostunut skriptauksesta metodina tutkia arkkitehtuurisuunnittelua. Sen mahdollisuuksista luoda arkkitehtuurin muotokieltä sekä kehittää arkkitehdin esitys- ja työskentelytapoja. Diplomityössäni tutkin arkkitehtuurin muotoilua ja geometrian luomista algoritmiavusteisesti Python-skriptauksen keinoin.

Diplomityöni on tutkimuspainotteinen, mutta sisältää myös suunnittelutyön. Diplomityöllä minun on tarkoitus syventyä skriptaukseen arkkitehtuurin metodina: minkälaisia ominaisuuksia skriptauksella on arkkitehdin näkökulmasta ja miten se vaikuttaa arkkitehtuurin muotoiluun. Suunnittelen diplomityössäni arkkitehtuurin muotoiluun kolme erilaista skriptaamalla rakennettua työkalua. Työkalut muodostavat tietynlaista geometriaa ja näin ollen työkalut ovat samaan aikaan muotoilututkielmia. Kutsun työkaluja diplomityössä tutkielmiksi. Diplomityöni esittelee prosessin tutkielmien luonnin taustalla.

Diplomityöni jakautuu kahteen osaan. Ensimmäinen osa esittelee diplomityön kontekstin ja motiivin skriptata arkkitehtuurin työkaluja. Se koostuu esseistä, jotka käsittelevät ohjelmointia ja tietokoneiden käyttöä arkkitehtuurissa 1940-luvulta lähtien tähän päivään. Teksteissä otan esille joitakin arkkitehtuurin suuntauksia, jotka ovat syntyneet tai yleistyneet tietokoneiden käytön myötä. Esseet ovat sävyltään pohdiskelevia. Toinen osa kuvaa diplomityön prosessia. Toisessa osassa esittelen muotoilututkielmat. Jokainen tutkielma sisältää kolme rendausta mallista, skriptin ja skriptin selostuksen. Tutkielmissa käsittelen skriptauksella saavutettavia ominaisuuksia kuten attraktori, rekursio ja satunnaisuus. Hyödynnän skripteissä matemaattisia operaattoreita. Diplomityöhöni kuuluu lisäksi tutkielmia esittelevät planssit. Diplomityön liitteenä on perehdytys Python-ohjelmoinnin perusteisiin. Kokoan liitteessä yhteen Python-kielen ohjausrakenteita, joita käytän diplomityön toisen osan muotoilututkielmien rakentamisessa.

Suunnittelutyön lisäksi diplomityö on minun puheenvuoroni ja pohdintani vuonna 2017–2018 ajankohtaiseen aiheeseen: ohjelmointi työkaluna arkkitehtuurissa. Diplomityöni alkaa tekstillä ”Miksi arkkitehdin tulee osata ohjelmointia?” ja päättyy omaan reflektiooni aiheesta.

Abstract

A script means in computer science an execution of tasks that is written in a scripting language. Scripting is often referred as programming. In this thesis I am interested in scripting as a method to study architecture. I am interested in its possibilities to explore architecture form and to develop architect’s presentation and working methods. I practice algorithmic aided architectural design and geometry through scripting methods.

This thesis of mine is research oriented work including also design work. I will study scripting as an architectural method: what kind of qualities does it have from architect’s point of view and how does it affect architectural form. I design three architectural design tools through scripting. The tools form specific geometry and this way while being as tools, they work as well as design studies. The tools are called as studies in this thesis. The thesis presents process behind the studies.

My thesis is divided into two chapters. The first chapter introduces the context of the thesis. It consists of essays which describe programming and the use of computers in architecture from the 1940s till nowadays. In essays I describe some architectural tendencies that have arisen by use of computers. These essays have speculative tune and they reflect the tendencies to trends that we see in architecture today. The second chapter presents the design process of the thesis. In the second chapter I present the design studies. Every study includes three rendering, a script and comments of the script. In studies I show some features that coder could achieve by using scripting as an example attractor, recursion, random and use mathematical operations. Each study concludes a presentation board. In the appendix of the thesis I introduce a short overview of Python programming basics. In the appendix I collect Python-language structures which I use for the design studies in the second chapter.

In addition this thesis is a platform of mine to make a statement about currently the hot topic of the year 2017–2018 as programming as a tool in architecture. In this thesis I contemplate, if architect or architecture student should or shouldn’t learn how to program. My thesis begins with text” Why architect should learn to programming?” and ends with a critical reflection about the topic.

see all

Subjects:
Copyright information: © Maija Poukka, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.