University of Oulu

Optimizing continuous integration testing using dynamic source code analysis

Saved in:
Author: Heikkilä, Ville1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Computer Science and Engineering, Computer Science and Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201802131229
Language: English
Published: Oulu : V. Heikkilä, 2018
Publish Date: 2018-02-13
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Röning, Juha
Reviewer: Röning, Juha
Tuovinen, Lauri
Description:
The amount of different tools and methods available to perform software testing is massive. Exhaustive testing of a project can easily take days, weeks or even months. Therefore, it is generally advisable to prioritize and optimize the performed tests. The optimization method chosen to be studied in this thesis was Dynamic Source Code Analysis (DSCA). In DSCA a piece of target software is monitored during testing to find out what parts of the target code get executed. By finding and storing this information, further code changes can be triggered to execute the stored test cases that caused execution in the modified parts of code. The test setup for this project consisted of three open-source software targets, three fuzz testing test suites, and the DSCA software. Test runs of different lengths were triggered by code changes of varying size. The durations of these test runs and the sizes of the code changes were stored for further analysis. The purpose of this thesis was to create a method for the fuzz testing suite to reliably communicate with the DSCA software. This was done to find out how much time can be saved if CI-testing is optimized by scanning every source code change to obtain a targeted test set as opposed to running a comprehensive set of tests after each change. The data analysis demonstrates with certainty that using DSCA reduces the average run-time of a test by up to 50%.
see all

Ohjelmistotestauksessa käytettävien työkalujen ja metodien määrä on massiivinen. Ohjelmistoprojektin läpikotainen testaus saattaa kestää päiviä, viikkoja tai jopa kuukausia. Tämän takia on yleisesti suositeltavaa priorisoida ja optimoida suoritetut testit. Tässä opinnäytetyössä tarkasteltavaksi optimointimetodiksi valittiin dynaaminen lähdekoodianalyysi (DSCA), jossa ohjelmistoa monitoroidaan ajonaikaisesti, jotta saadaan selville mitä osia lähdekoodista mikäkin testi suorittaa. Tämä projekti koostui kolmesta avoimen lähdekoodin ohjelmistoprojektista, kolmesta fuzz-testaustyökalusta sekä DSCA-ohjelmistosta. Erikokoisilla lähdekoodin muutoksilla saatiin aikaan erikokoisia testimääriä uudelleenajettaviksi. Näiden ajojen suuruudet ja kestot tallennetiin, ja niitä vertailtiin. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli löytää keino saada fuzz-testaustyökalu keskustelemaan DSCA-ohjelmiston kanssa luotettavasti, sekä selvittää kuinka paljon aikaa pystytään säästämään optimoimalla CI-testausta skannaamalla jokainen lähdekoodimuutos kohdennettujen testien saamiseksi verrattuna siihen että jokainen lähdekoodimuutos aiheuttaisi kokonaisvaltaisen testiajon. DSCA-ohjelmistoja käyttämällä saatiin varmuus siitä, että CI-järjestelmien testiajojen pituutta pystytään pienentämään huomattavasti. Keskimääräisen testiajon pituus pystyttiin testeissä jopa puolittamaan.
see all

Subjects:
Copyright information: © Ville Heikkilä, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.