University of Oulu

Projektin riskien tunnistaminen

Saved in:
Author: Rautiainen, Joni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201802221258
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Rautiainen, 2018
Publish Date: 2018-02-22
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tämä kandidaatintyö on kirjallisuuskatsaus projektin riskien tunnistamiseen. Työn tavoitteena on luoda lukijalle käsitys projektista, riskeistä sekä niiden tunnistamisesta. Työssä käydään läpi projektin kokonaisuus sisältäen sen luonteen, tavoitteet sekä yleisimmät tyypit. Lisäksi projektista määritetään sen organisaatiotyypit, työnjako, sidosryhmät sekä sen elinkaari. Seuraavaksi tärkeänä osana käsitellään riskejä, jossa määritetään riski sekä sen tyypit ja lähteet. Keskeisenä osana tässä on epävarmuuden ja riskin välinen ero. Riskien jälkeen käsitellään riskienhallinnan roolia projektissa. Tämä on tiiviisti kytköksissä riskien tunnistamiseen, joka on viimeisenä asiana työssä. Viimeisessä osiossa käydään lävitse tunnistamisen merkitystä ja työkaluja sekä menetelmiä, joita voidaan soveltaa lähes jokaiseen projektiin. Työ on keskittynyt käsittelemään asiat yleisellä tasolla, eikä syvenny case-kohtaisiin tilanteisiin. Kuitenkin työssä on käytetty tilanteesta riippuen lyhyitä havainnollistavia esimerkkejä. Työstä lukija saa yleispätevän kuvan siitä mitä ovat projektit, kuinka riskit ovat kytköksissä niihin sekä miksi erityisesti riskien tunnistaminen on tärkeää onnistuneen projektin kannalta.
see all

This Bachelor’s thesis is a literary review of project risk identification. The thesis purpose is to create an idea to its reader of what are projects, risks and how is their identification implemented. The thesis consists of definition of the project and its objectives and character. In addition, the thesis includes definitions of different project organization, division of labour in projects, stakeholders and project’s life cycle. Second part of the thesis consists of risk. It defines the risk, different types of risks and its sources. Major topic in this part is difference between uncertainty and risk. After defining this the thesis handles on project risk management. This management is strongly linked in identifying risks which is the last part of this thesis. In the last part thesis goes through identification techniques and tools which can be applied to all projects. The thesis is focused on defining matters on general level and it doesn’t go deep into case situations. However, there are few visualizing examples in some chapters. All in all, the reader gets competent information about projects and how risks are connected to projects, together with how important is risk identification.
see all

Subjects:
Copyright information: © Joni Rautiainen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.