University of Oulu

The teaching of interactional English skills in a Finnish upper secondary school : tasks providing affordances for learning

Saved in:
Author: Romppainen, Joel1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201803011282
Language: English
Published: Oulu : J. Romppainen, 2018
Publish Date: 2018-03-05
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Keisanen, Tiina
Reviewer: Kuure, Leena
Keisanen, Tiina
Description:
A global and ever developing world requires a deeper investigation into our global common language: the English language. In Finland it has been taught for decades in different levels of education but with the growing pressure from globalisation, new and more potent teaching methods are always in demand. For this reason, this thesis studies the use of interactional English language tasks in a second language classroom and what kind of learning affordances these tasks provide. The theoretical background for this thesis has been constructed from the sociocultural theory and task-based teaching with some of the latest findings in the field of second language learning. The data material for the thesis was gathered through observations in an upper secondary L2 classroom in Finland and the notes from these observations were written down simultaneously during the classes. The tasks found in the observations are divided into open and closed tasks in the thesis. The differences of these task-types and the uses of them are also discussed. The findings suggest that the use of oral tasks, especially open tasks, provide the learners with affordances for practical language use outside of the classroom. Ultimately, a combination of both open and closed tasks may prove to be most effective in second language teaching. Further research would show how teachers in separate classrooms utilise different types of tasks to provide affordances for the learners.
see all

Globaalissa ja kehittyvässä maailmassa englannin kieli on laajentunut kokoajan merkittävämmäksi käyttökieleksi. Suomessa englantia on opetettu jo vuosikymmeniä eri koulutusasteilla, mutta kieltenopetuksen tutkimus on alati kehittyvä ala, josta voidaan ammentaa aina uusia opetusmetodeja. Näistä syistä johtuen, tämä opinnäytetyö perehtyy vuorovaikutuksellisten englannin kielen tehtävien vaikutukseen ja siihen, millaisia affordansseja eli tarjoumia nämä tehtävätyypit opiskelijoille tarjoavat. Tämän pro gradu -työn teoreettinen tausta käsittelee sosiokulttuurisen teorian, viestinnällisiin tehtäviin perustuvan kieltenopetuksen ja uusimpien vieraiden kielten opetuksen tutkimuksen löydöksiä. Tutkimusdata kerättiin erään suomalaisen lukion englannin kielen kurssilta. Tehtävät, joita tästä tutkimusdatasta on hyödynnetty, on jaettu avoimiin ja suljettuihin tehtävätyyppeihin. Löydökset viittaavat erityisesti avoimien tehtävien käytön opetuksessa tukevan käytännönläheisen englannin kielen käyttömahdollisuuksien oppimista kieltenopiskelijoille. Erityisesti molempien tehtävätyyppien yhdistäminen kokonaisuudeksi opetuksessa voi osoittautua tehokkaaksi menetelmäksi. Tutkimusta voitaisiin jatkaa tutkimalla miten eri opetusryhmissä eri opettajien alaisuudessa erilaiset tehtävät toimivat ja mahdollistavat oppimistarjoumia kieltenoppijoille.
see all

Subjects:
Copyright information: © Joel Romppainen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.