University of Oulu

Designing steel framed buildings for reuse : a case study

Saved in:
Author: Seppälä, Juha1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Civil Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 7 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201803031288
Language: English
Published: Oulu : J. Seppälä, 2018
Publish Date: 2018-03-06
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Kangaspuoskari, Matti
Reviewer: Kangaspuoskari, Matti
Tourula, Tuomo
Description:
Aim of this thesis was to design a solution for steel framed hall building that would maximize reuse possibilities for steel components in the end of building’s life cycle. Primarily, thesis was analyzing steel reuse from technical point of view aiming to develop solutions that overcome challenges in reuse. Research method in this thesis was carried out in two phases. First phase was theoretical part, where steel reuse was introduced by literature review. Second phase in the research was designing of case project. Designing was done with heuristic methods. Aim of designing phase was to gather structural solutions that improve steel reuse based on literature review made in theoretical part. Main observation in this thesis was that universal reuse designing increases capital investment significantly compared to traditional designing. Therefore, many solutions presented in this thesis were not economically viable in present markets. However, it was possible to include several solutions improving reuse to case project even with minor extra investment. Main principles from design for deconstruction like regularity, generality and simplicity increase reuse possibilities significantly without increasing capital investment too high.
see all

Tämän diplomityön tavoitteena oli suunnitella teräsrunkoiselle hallirakennukselle toimiva rakenneratkaisu, jolla pystytään maksimoimaan rakennuksen teräsosien uudelleenkäyttömahdollisuudet elinkaaren päässä. Työn tarkoituksena oli ensisijaisesti miettiä uudelleenkäyttöä teknisestä näkökulmasta ja keksiä ratkaisuja uudelleenkäyttöä rajoittaviin tekijöihin. Tutkimuksen ratkaisumenetelmä toteutettiin kaksivaiheisena. Ensimmäinen vaihe oli teoreettinen osuus, jossa tutustuttiin teräksen uudelleenkäyttöön kirjallisuuskatsauksen avulla. Ratkaisumenetelmän toisena vaiheena oli case-kohteen suunnittelu, joka toteutettiin heuristisin metodein. Suunnitteluvaiheeseen pyrittiin keräämään teoreettisen osuuden perusteella osien uudelleenkäyttöä parantavia ratkaisuja. Työn merkittävin havainto oli, että uudelleenkäytön universaali suunnittelu vaatii merkittävästi suuremman alkuinvestoinnin verrattuna tavanomaiseen rakennesuunnitteluun. Tästä syystä monet työssä esitetyt ratkaisut eivät olleet taloudellisesti kannattavia nykyisessä markkinatilanteessa. Toisaalta jo pienellä lisäinvestoinnilla saatiin sisällytettyä case-projektiin useita uudelleenkäyttöä parantavia ratkaisuja. Purettavuuden suunnittelun perusperiaatteet, kuten yleisyys, säännöllisyys ja yksinkertaisuus parantavat uudelleenkäyttömahdollisuuksia merkittävästi, mutta eivät nosta alkuinvestointia liian korkeaksi.
see all

Subjects:
Copyright information: © Juha Seppälä, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.