University of Oulu

Product portfolio management in the context of large software systems

Saved in:
Author: Toivonen, Uuri1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Marketing, Marketing
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.7 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201803071322
Language: English
Published: Oulu : U. Toivonen, 2018
Publish Date: 2018-03-07
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Juga, Jari
Tolonen, Arto
Reviewer: Juga, Jari
Tolonen, Arto
Description:
Currently, most companies have extensive product portfolios and this is causing challenges for the senior management to manage the entirety of products. Products of a company are a key factor in company success or failure, and steering decisions related the products is one of the key responsibilities of senior management. Due to the scarce resources of senior management, a process for managing product related decisions, such as investment decisions, is required to enable strategic approach to product portfolio. Especially Software companies are struggling with challenges in managing the large set of products. Product Portfolio Management is a strategic, goal oriented process that focuses on increasing strategic fit of chosen product projects, balance of the product portfolio as well as maximizing value of the products. Product Portfolio Management is constantly ongoing cross-departmental process that is present throughout all the life cycle phases of the product portfolios. Approach in this research is constructive, literature review is conducted, and following that, current state of the case company is analyzed, and construct is created based on these. The results of this research are review of optimal product portfolio management process, current state analysis of the case company software product portfolio management and construction of software-product portfolio management over the lifecycle. To be able to efficiently manage the products and outline manageable entities, a new construction of clearly defined sub-product families is presented. The construction is to be deployed in the case company in two paths; two-step process for reshaping the product structure from high to lower level and concurrently applying the coherent life-cycle model. Cross-departmental product portfolio management organization consisting of senior managers, is responsible for deploying this new two-dimensional product portfolio management structure.
see all

Tänä päivänä useimmilla yrityksillä on suuri määrä tuotteita, mikä aiheuttaa yritysten johdolle haasteita tuotteiden muodostaman kokonaisuuden hallinnassa. Yrityksen tuotteet ovat yksi avaintekijöistä, mitkä johtavat yrityksen menestykseen tai epäonnistumiseen markkinoilla. Siten tuotteisiin liittyvien päätösten tekeminen on yksi ylimmän johdon päätehtävistä. Ylimmän johdon hyvin rajallisen ajan vuoksi on välttämätöntä luoda prosessi, jonka avulla tuotteisiin liittyviä päätöksiä, kuten investointipäätöksiä voidaan tehdä tehokkaasti ja siten, että koko tuoteportfolio on strategisesti johdettu. Erityisesti ohjelmistoyrityksissä on suuria haasteita laajojen tuoteportfolioiden hallinnassa. Tuoteportfolionhallinta on strateginen, tavoitekeskeinen prosessi, joka keskittyy parantamaan valittujen tuotteiden sopivuutta strategiaan, tuoteportfolion tasapainoa sekä maksimoimaan tuotteiden tuottamaa arvoa. Tuoteportfolionhallinta on jatkuva yrityksen eri toiminnot läpileikkaava prosessi, joka toimi aktiivisesti kaikissa tuoteportfolioiden elinkaaren vaiheissa. Tutkimuksessa on konstruktiivinen tutkimusote. Tutkimusprosessin aluksi suoritetaan kirjallisuuskatsaus, jonka jälkeen tehdään nykytilan analyysi ja niiden perusteella rakennetaan kohdeyrityksen liiketoimintayksikölle ehdotus toimintamallin muutoksesta. Tämä ehdotus on tutkimuksen konstruktio. Tutkimuksen tuloksena on optimaalinen tuoteportfolionhallinnan prosessin kuvaus, kohdeyrityksen nykytilan analyysi ohjelmistotuotteiden osalta sekä konstruktio ohjelmistotuotteiden hallintaan elinkaaren yli. Jotta voitaisiin saavuttaa tehokkaasti hallittavissa oleva tuoteportfolio-kokonaisuus ja selkeästi määritellyt hallittavat tuotekokonaisuudet, oli ensin tarpeellista määrittää aiempaa selkeämmin alituoteportfolioiden koostumukset. Konstruktio pannaan toimeen kohdeyrityksessä kahden samanaikaisen muutosprosessin avulla; kaksivaiheinen prosessi jossa vertikaalinen tuoterakenne järjestellään uudelleen ylhäältä lähtien, sekä toinen prosessi, jossa samanaikaisesti rakennetaan yhdenmukainen elinkaarimalli tuoteportfolioon. Yrityksen toiminnot leikkaava tuoteportfolionhallinnan organisaatio, joka koostuu ylimmästä johdosta, on vastuussa molemmista prosesseista ja niiden implementoinnista yrityksen toimintoihin.
see all

Subjects:
Copyright information: © Uuri Toivonen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.