University of Oulu

”Mää halusin olla erilainen opettaja” : luokanopettajien kertomuksia ammatinvalinnasta ja ammatillisesta identiteetistä

Saved in:
Author: Saarenpää, Minna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201803101341
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Saarenpää, 2018
Publish Date: 2018-03-14
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Puroila, Anna-Maija
Reviewer: Uitto, Minna
Puroila, Anna-Maija
Description:
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää luokanopettajien kertomuksia ammattiin päätymisestä sekä ammatillisesta identiteetistä. Haastattelin neljää luokanopettajaa, joista jokainen oli toiminut opettajan työssä lähemmäs kymmenen vuotta. Tutkimukseni on kohdentunut kahdelle tasolle ja tutkimuskysymyksiä ovat seuraavat: 1) Millaisten elämänkokemusten kerrotaan vaikuttaneen valintaan opettajan ammatista? sekä 2) Minkälaisten asioiden kerrotaan vaikuttaneen ammatillisen identiteetin kehittymiseen? Tutkimukseni viitekehys muodostuu identiteetin ja ammatillisen identiteetin käsitteiden tarkastelusta narratiivisesta näkökulmasta. Näen tässä tutkimuksessa ammatillisen identiteetin kehittyvänä ominaisuutena ja näkemyksenä itsestään ammattikuntansa jäsenenä. Aineistonkeruumenetelmänä käytin teemahaastattelua, tutkimusote ja teoreettiset lähtökohdat ovat narratiiviset. Valitsin haastatteluihin kaksi nais- ja kaksi miespuolista haastateltavaa. Analyysi toteutui kaksivaiheisesti elämänjanapiirrosten ja sisällönanalyysin avulla. Jäsensin opettajien kertomuksia kahteen pääkategoriaan, jotka ovat opettajan ammattiin johtaneet tekijät eri elämänvaiheissa sekä identiteetin kehitys. Opettajien kertomuksissa ammatinvalinnasta tuli esille erilaisia tekijöitä perheen merkityksestä ja ohjauskokemuksista aina sattuman mahdollisuuteen. Samankaltaiset luonteenpiirteet yhdistivät osallistujia. Ammatillinen identiteetti on alati kehittyvä ja linkittyy osaksi identiteettiä. Mielenkiintoisesti miespuolisten näkemys identiteetin yhtenäisyydestä erosi verraten naisiin; tätä ei aikaisemmin ole havaittu. Stenbergin (2015, 91) mukaan joka viides vastavalmistunut opettaja lopettaa uransa alkuvaiheessa ja hän pohtii, voisiko se johtua ammatillisen identiteetin puutteellisella tiedostamisella. Tutkimukseni tulokset haastavatkin opettajia tunnistamaan oman identiteettinsä, sillä omat arvot luovat pohjaa omalle toiminnalle. Tulosten myötä voidaan myös pohtia, voisiko pääsykokeita kehittää itsetuntemusta painottavampaan suuntaan. Tällöin mahdollisesti useampi vastavalmistunut opettaja haluaisi jatkaa valitsemallaan uralla tai jo pääsykokeissa tulisi realistisesti pohtineeksi, onko opettajan työ se, mitä todella haluaa tehdä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Minna Saarenpää, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.