University of Oulu

”Koin iloa, nolostuin, rohkenin ja nauroin” : tapaustutkimus viidesluokkalaisten tunnemuistoista ja koulun tunnesääntöihin liittyvistä näkemyksistä

Saved in:
Author: Matveinen, Riina-Maaria1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201803101343
Language: Finnish
Published: Oulu : R.-M. Matveinen, 2018
Publish Date: 2018-03-14
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Jokikokko, Katri
Reviewer: Jokikokko, Katri
Uitto, Minna
Description:
Tutkielman aiheena ovat oppilaiden tunteet koulussa. Tavoitteena on tutkia, millaisia tunnemuistoja oppilailla on koulusta sekä millaisia näkemyksiä oppilailla on kouluun liittyvistä tunnesäännöistä. Tutkimuskysymykset ovat: ”millaisia tunnemuistoja oppilailla on koulusta ja millaisiin tilanteisiin ne liittyvät? ” sekä ”millaisia näkemyksiä oppilailla on kouluun liittyvistä tunnesäännöistä?” Tutkielma on tapaustutkimus, jossa analyysimenetelmänä käytän aineistolähtöistä laadullista sisällönanalyysia. Aineistonkeruumenetelmänä käytin kyselyä, joka sisälsi avoimia kysymyksiä. Tutkielma sijoittuu suomalaiseen alakouluun ja tutkittava tapaus on eräs kahdesta ryhmästä koostuva viidesluokka (n= 42). Tutkielma on toteutettu aineistolähtöisesti ja sen teoreettinen viitekehys pohjautuu tunteisiin, tunnemuistoihin ja tunnesääntöihin. Tunnemuistot tarkoittavat tässä tutkielmassa aikaisemmin tapahtuneiden tunnekokemusten muistelua. Käytän tätä käsitettä, sillä oppilaiden vastaukset perustuivat tunnekokemusten muisteluun, jotka haluan erottaa välittömistä tunnekokemuksista. Tunnesäännöt puolestaan tarkoittavat tässä tutkielmassa koulussa vaikuttavia sosiokulttuurisia normeja, jotka ohjaavat kuinka tietyssä tilanteessa olisi sopivinta tuntea tai ilmaista omia tunteitaan. Tämän tutkielman tulosten perusteella oppilailla on monenlaisia tunnemuistoja erilaisiin koulun tilanteisiin liittyen ja heidän näkemyksissä tunnesäännöistä on sekä yhtäläisyyksiä että eroja. Oppilaiden tunnemuistot olivat sekä positiivisia että negatiivisia. Muistot liittyivät kaveritilanteisiin, oppitunteihin, tapahtumiin, konflikteihin, tapaturmiin sekä muihin koulun tilanteisiin. Tunnesääntöjä oppilaat hahmottivat kolmella tapaa. Osa näki, että koulussa saa näyttää kaikenlaisia tunteita, osa kertoi, etteivät kaikki tunteet kuulu kouluun ja osalle tunnesäännöt eivät näyttäytyneet helppoina, vaan niiden hahmottaminen oli vaikeaa. Oppilaat perustelivat tunnesääntöjä monin tavoin, kuten esimerkiksi tunteiden yksilöllisyydellä, tarttumisella ja voimakkuudella, sekä muiden huomioimisen tärkeydellä, yhteenkuuluvuuden tunteen vahvistamisella sekä sillä, että jotkin tunteet ovat poikkeuksia, joiden näyttäminen on perusteltua tietyissä tilanteissa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Riina-Maaria Matveinen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.