University of Oulu

Nuorisovaltuustot kasvattamassa yhteiskunnallisiksi vaikuttajiksi : nuorisovaltuutettujen kokemuksia nuorisovaltuustotyöstä

Saved in:
Author: Lehtonen, Marjut1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201803101344
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Lehtonen, 2018
Publish Date: 2018-03-14
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Alanko, Anu
Reviewer: Pinola, Timo
Alanko, Anu
Description:
Nuorten kasvaminen osaksi yhteiskuntaa koetaan yhteiskunnallisesti erittäin tärkeäksi ja siksi nuorille pyritään jatkuvasti luomaan mahdollisuuksia vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin erilaisten vaikuttamiskanavien kautta. Nuorten vaikuttamista ja osallistumista on kehitetty viime aikoina perustamalla kunnallisia nuorisovaltuustoja ympäri Suomea. Tämän pro gradu -tutkielman on tarkoitus kuvailla nuorten kokemuksia sekä valmiuksia, joita he ovat kehittäneet nuorisovaltuustotoiminnan aikana. Tutkielman tarkoituksena oli selvittää, millaisia kokemuksia nuorisovaltuustotoimintaan osallistuneet nuoret olivat toiminnasta saaneet. Toisena tavoitteena tutkielmassa oli selvittää nuorten saamia valmiuksia myöhempää elämää varten. Millaisia taitoja nuoret olivat oppineet toiminnan aikana, joita he ovat voineet hyödyntää myöhemmin esimerkiksi työelämässään. Tutkielmani teoreettinen viitekehys koostuu osallisuuden määritelmistä, eri lakipykälistä ja kansainvälisistä sopimuksista, sekä aiemmista tutkimuksista, joissa on tutkittu nuorisovaltuustoja. Tutkielmani on monimenetelmällinen tapaustutkimus, jonka aineisto on kerätty internetissä olleella kyselylomakkeella. Tutkielmani tulokset osoittivat nuorisovaltuustotoiminnan olleen vastaajille hyvin opettavaista ja toiminta on koettu tärkeäksi. Vastaajat näkivät nuorisovaltuustoiminnan kehittäneen heidän sosiaalisia taitojaan ja kasvattaneen heidän itsevarmuuttaan erilaisissa tilanteissa. Vastaajat kertoivat saaneensa toiminnan aikana uusia ystäviä sekä vertaistukea muilta nuorisovaltuutetuilta ympäri Suomen. Nuoret olivat oppineet kunnallisesta päätöksenteosta, sekä siitä, miten asioita käsitellään ja viedään eteenpäin myös muissa järjestöissä. Monet olivat lähteneet myöhemmin mukaan poliittisiin nuorisojärjestöihin, sekä opiskelemaan yhteiskunnallisia aineita. Tutkielmani tarkoituksena oli selvittää nuorten saamia kokemuksia ja valmiuksia nuorisovaltuuston toiminnasta. Kokemukset ovat kuitenkin jokaiselle henkilökohtaisia ja tulokset ovatkin tutkijan tulkitsemaa. Tulevaisuudessa nuorisovaltuustoja tulee tutkia enemmän sekä seurata niiden vaikuttavuutta kunnissa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Marjut Lehtonen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.