University of Oulu

Kiintymyssuhteen ja reaktiivisen kiintymyssuhdehäiriön merkitys adoptiolasten oppimiselle

Saved in:
Author: Myllymäki, Millariina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201803301410
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Myllymäki, 2018
Publish Date: 2018-04-03
Physical Description: 41 p.
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatintyön tarkoituksena on tarkastella kiintymyssuhteen ja reaktiivisen kiinty-myssuhdehäiriön merkitystä adoptiolasten oppimiselle kirjallisuuskatsauksen avulla. Tutkielma pyrkii ensin selittämään kiintymyssuhteen käsitteen monipuolisesti hyödyntäen sekä vanhoja että uudempia lähteitä, jonka jälkeen huomio suunnataan reaktiiviseen kiintymyssuhdehäiriöön ja sen ilmenemiseen adoptiolapsilla. Lopussa pyritään selittämään, mikä merkitys adoptiolasten reaktiivisella kiintymyssuhdehäiriöllä on oppimiseen sivuten samalla sitä, millä tavalla turvalli-nen kiintymyssuhde mahdollistaa lapsen oppimisen. Näihin tavoitteisiin pyritään vastaamaan kolmen tutkimuskysymyksen avulla: 1. Miten kiintymyssuhde vaikuttaa lapsen hyvinvointiin ja sitä kautta epäsuorasti lapsen oppimiseen? 2. Mikä on reaktiivinen kiintymyssuhdehäiriö ja miten se ilmenee lapsilla? 3. Miten reaktiivinen kiintymyssuhdehäiriö vaikuttaa adoptiolasten oppimiseen? Tutkielmassa kiintymyssuhde-termiä pyritään hahmottamaan kahden kuuluisimman teoreeti-kon töitä tarkastellen. John Bowlby osoitti tutkimuksissaan, että kiintymyssuhteen muodosta-minen on biologinen, primäärinen tarve ja sen eväämisellä on haitallisia seurauksia lapsen hy-vinvoinnille. Mary Ainsworth taas jatkoi Bowlbyn mallista todeten, että ensisijaisen hoitajan kyvyllä vastata lapsen tarpeisiin on merkitystä sille, miten lapsi oppii luottamaan tähän ja vas-taavasti myös muihin ihmisiin. Hän kehitti myös mallin, jonka mukaan lapset pystyttiin jaotte-lemaan kiintymyssuhdetyyppiensä mukaan turvallisesti kiintyneisiin sekä turvattomasti kiinty-neisiin. Vaikka Ainsworthin ja Bowlbyn tutkimukset toimivat edelleen pohjana myös nyky-päivän kiintymyssuhdetutkimukselle, on uudenaikaisempi tutkimus nostanut esille kiintymys-suhteen monimutkaisuuden ja siten todennut, että Ainsworthin ja Bowlbyn esittämät, suhteel-lisen yksinkertaiset mallit eivät vastaa koko totuutta kiintymyssuhteen luonteesta. Tutkimuksessa tarkoituksena on valottaa niitä syitä, joiden takia adoptiolapset ovat kognitiivi-sesti ja sosiaalisesti jäljessä ikätovereitaan ja näin ollen myös heidän oppimisensa vaikeutuu. Deprivaatiosta, eli puutteellisista mahdollisuuksista muodostaa sosiaalisia kontakteja, juontava reaktiivinen kiintymyssuhdehäiriö on tällä hetkellä yksi tunnistetuimmista syistä näiden vai-keuksien takana. On ajateltu, että turvallisesti kiintyneen lapsen kognitiiviset ja sosiaaliset ky-vyt voivat kehittyä tämän kiintymyssuhteen tarjoamien kokemusten ja mahdollisuuksien kaut-ta, edesauttaen näin oppimisvalmiuksia. Adoptiolapsilta taas usein puuttuu tämä mahdollisuus johtuen heidän historiastaan erilaisissa laitosoloissa, joissa sosiaaliset suhteet ovat usein puut-teellisia. Näin ollen myös adoptiolasten oppimisvalmiudet kärsivät ja he tarvitsevat enemmän tukea adoption jälkeisessä kouluelämässä.

see all

Abstract

The goal of this thesis is to consider attachment and reactive attachment disorder in relation to internationally adopted children and their learning. This thesis starts by explaining the concept of attachment, using old and more recent sources to ensure a thorough picture of the matter. It then moves on to analyze reactive attachment disorder and how it can be seen in international-ly adopted children. Finally, this thesis strives to uncover the link between reactive attachment disorder and learning while also discussing the possible ways a safe attachment can influence children´s learning. There are three research questions in this thesis, which aim to help meet the goals set above: 1. How does attachment influence a child’s wellbeing and therefore indirectly one’s learning? 2. What is reactive attachment disorder and how does it show on adopted children? 3. How does reactive attachment disorder affect adopted children’s learning? In this thesis, the concept of attachment is explained with the help of two groundbreaking theorists. John Bowlby emphasized in his studies that attachment is a biological, primary need of a human being and depriving this need can have harmful effects to a child’s wellbeing. Mary Ainsworth continued Bowlby’s efforts by explaining that the abilities of a primary care-giver to answer to her child’s needs influences the ways in which the child learns to trust the caregiver as well as other people. Ainsworth also developed a model that enables researchers to divide children into categories according to the type of their attachment. Although the studies of Ainsworth and Bowlby still work as a base for attachment research nowadays, re-cent studies have pointed out the complexity of attachment, suggesting that the rather simplis-tic models of the two do not fully present attachment as it is understood today. This study aims to research why adopted children’s social and cognitive skills are not as de-veloped as the skills of their non-adopted peers, making it harder for them to learn as effec-tively as their peers. Reactive attachment disorder, that develops due to deprivation, in anoth-er words the lack of possibilities to form social contacts, is suggested to be one of the main reasons behind the phenomenon mentioned above. Children with safe attachment patterns are able to develop their social and cognitive skills due to this relationship whereas adopted chil-dren often lack the possibilities to form these kinds of relationships due to their institutional-ized background. Therefore, the readiness of adopted children to learn suffers and they re-quire more assistance after adoption when entering school life.

see all

Subjects:
Copyright information: © Millariina Myllymäki, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.